HTML beschrijving element BASE


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het BASE element worden de volgende attributen beschreven: HREF en TARGET.

Het gebruik van het BASE element wordt toegelicht in het onderdeel Hyperlinks in de Handleiding HTML.


BASE


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
De bestemming of URI (Uniform Resource Identifier) van een hyperlink kan absoluut of relatief zijn. In een absolute URI is in ieder geval het adres opgenomen van de server, waarop het bestand staat dat geopend moet worden. Een relatieve URI bevat alleen het path op de server. Wanneer een hyperlink met een relatieve URI geopend moet worden, gebruikt de browser de URI van het huidige document als basisadres en bepaalt daarmee de absolute URI van de link. Door het BASE element op te nemen, kan aan de browser aangegeven worden dat een andere URI als basisadres gebruikt moet worden. Als dat basisadres bijvoorbeeld betrekking heeft op een andere server, dan kun je naar bestanden op deze server toch relatieve links opnemen. Daarnaast kan het gebruik van het BASE element handig zijn als het huidige document verplaatst wordt naar een andere directory of server, maar niet tegelijkertijd alle bestanden waarnaar de relatieve URI's in het document verwijzen.
Het BASE element kan ook gebruikt worden om aan te geven in welk frame of venster de hyperlinks in het document geopend moeten worden.
De opbouw is:

<BASE ..>

Het BASE element heeft alleen attributen en geen inhoud. Een beëindiging is daarom niet toegestaan.
Aan het BASE element moet minimaal het HREF attribuut worden toegevoegd. Het element wordt geplaatst in de head van een document, vóór elementen die verwijzen naar een externe bestemming.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verboden
Inhoud: - (het element is leeg)
Mag zijn opgenomen in: HEAD
Vereiste attributen: HREF
HREF


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het HREF attribuut specificeert een absoluut basisadres.
De opbouw is:

<BASE HREF="URI">

De URI (Uniform Resource Identifier) heeft de volgende opbouw:

http://host/path/

Host specificeert het adres van de server, waarnaar de URI verwijst. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan naar welke directory en welk bestand op de server de URI verwijst.

Het is niet altijd nodig een complete URI op te nemen, maar de URI moet in ieder geval het adres van de server bevatten. Wanneer het niet om een speciale directory op de server gaat, is de volgende URI voldoende:

http://host/

Om problemen in sommige browsers te voorkomen kan de URI het beste beëindigd worden met een "/".
TARGET


HTML 4.0
IE 3.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het TARGET attribuut kan gebruikt worden om de browser de URI's in het document te laten openen in een frame met een bepaalde naam, of indien die naam niet bestaat, in een nieuw venster, zonder in de URI's zelf het TARGET attribuut te gebruiken.
De opbouw is:

<BASE TARGET="naam" ..>

De naam van een frame wordt gedefinieerd via het NAME attribuut van het FRAME of het IFRAME element.
De naam moet beginnen met een hoofdletter of een kleine letter (A-Z of a-z). De browser moet een naam die begint met een ander karakter negeren. Een uitzondering geldt enkele voor-gedefinieerd framenamen, die beginnen met een underscore:
 • TARGET="_top"
  De URI wordt niet geopend in het frame waarin het aangeklikt wordt, maar in het hele venster van de browser.
 • TARGET="_self"
  De URI wordt altijd geladen in het frame waarin het aangeklikt is, ook als via het BASE element een andere vensternaam opgegeven is.
 • TARGET="_parent"
  De URI wordt geopend in de "parent" van het huidige frameset. Dat is het frameset van waaruit het huidige frameset is geopend. Juister gezegd: het huidige frameset wordt vervangen door het in de URI genoemde bestand. Indien er geen voorgaand frameset is, werkt deze naam als _self.
 • TARGET="_blank"
  De URI wordt altijd geopend in een nieuw venster van de browser.
Indien een naam opgegeven wordt die nergens is gedefinieerd, dan wordt de URI geopend in een nieuw venster.

Volgens HTML 4.0 is de naam hoofdletterongevoelig. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of de naam in hoofdletters of in kleine letters wordt geschreven. In de praktijk maken alle belangrijke browsers als het gaat om de naam van een frame wel onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. Je moet er dus voor zorgen dat je zowel in het TARGET attribuut van het BASE element als in het NAME attribuut van het FRAME of het IFRAME element exact dezelfde naam gebruikt.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004