HTML beschrijving element IFRAME


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het IFRAME element worden de volgende attributen beschreven: ALIGN, ALLOWTRANSPARENCY, FRAMEBORDER, HEIGHT, HSPACE, LONGDESC, MARGINHEIGHT, MARGINWIDTH, NAME, SCROLLING, SRC, VSPACE en WIDTH.

De beschrijving van de attributen CLASS, ID, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het IFRAME element wordt toegelicht in het onderdeel Frames in de Handleiding HTML.


IFRAME


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het IFRAME element wordt bepaald dat een inline frame in een document moet worden opgenomen.
De opbouw is:

<IFRAME> </IFRAME>

Tussen de activering en de beëindiging van het element kan een alternatief voor het inline frame worden opgenomen. Dit alternatief (bijvoorbeeld een hyperlink naar het document, dat in het inline frame moet worden geplaatst) wordt alleen weergegeven in browsers die het IFRAME element niet ondersteunen.

DTD HTML 4.0: transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: elementen op blokniveau en inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van BUTTON, MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -
ALIGN


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het ALIGN attribuut wordt bepaald hoe de omringende inhoud van het document uitgelijnd wordt ten opzichte van het inline frame.
De opbouw is:

<IFRAME ALIGN="waarde"> </IFRAME>

De waarde kan betrekking hebben op de verticale uitlijning, of op de horizontale uitlijning.

Mogelijke waarden voor de verticale uitlijning zijn:
  • top: de bovenkant van het grootste item op de regel (dat kan zowel een letter zijn als andere inline inhoud, bijvoorbeeld een tweede inline frame) wordt in lijn geplaatst met de bovenzijde van het inline frame
  • middle: de basislijn van de regel wordt in lijn geplaatst met het midden van het inline frame
  • bottom: de basislijn van de regel wordt in lijn geplaatst met de onderzijde van het inline frame (dit is de standaardwaarde)
De volgende waarden maken geen deel uit van HTML 4.0, maar worden door sommige browsers wel ondersteund: texttop, absmiddle, baseline en absbottom. Zie voor een toelichting de beschrijving van het IMG element.

Als bij gebruik van één van de mogelijkheden voor de verticale uitlijning de na het inline frame volgende inline inhoud langer is dan naast het frame op één regel past, dan wordt de resterende inhoud op de volgende regel(s) onder het inline frame geplaatst.

Mogelijke waarden voor de horizontale uitlijning zijn:
  • left: het inline frame wordt op de eerste open ruimte aan de linker kantlijn geplaatst en de overige inhoud wordt langs de rechterzijde van het frame uitgelijnd
  • right: het inline frame wordt op de eerste open ruimte aan de rechter kantlijn geplaatst en de overige inhoud wordt links daarvan langs de linker kantlijn uitgelijnd
Bij het gebruik van de mogelijkheden voor de horizontale uitlijning worden naast het inline frame zoveel regels geplaatst als de hoogte van het frame toelaat. De volgende regels lopen ook onder het inline frame door.

Door Opera 4.0 worden alleen de waarden voor de horizontale uitlijning ondersteund.

In HTML 4.0 heeft het ALIGN attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de eigenschappen vertical-align (voor de verticale uitlijning) en float (voor de horizontale uitlijning) een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
ALLOWTRANSPARENCY


HTML -
IE 5.5
NN -
MOZ -
FF -
OP -
In Microsoft Internet Explorer is een inline frame standaard niet transparant. Het ALLOWTRANSPARENCY attribuut kan opgenomen worden om aan te geven dat het inline frame wel transparant mag zijn.
De opbouw is:

<IFRAME ALLOWTRANSPARENCY > </IFRAME>

Ook met gebruik van het ALLOWTRANSPARENCY attribuut is de achtergrond van het document, waarin het inline frame is opgenomen, niet altijd doorschijnen. Dat gebeurt alleen als voor het document in het inline frame geen achtergrondkleur is gedefinieerd, of als deze ook transparant is gemaakt.
Het ALLOWTRANSPARENCY attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Een alternatief via het definiëren van een stijl is niet beschikbaar.
FRAMEBORDER


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het FRAMEBORDER attribuut kan bepaald worden of wel of geen framerand weergegeven moet worden.
De opbouw is:

<IFRAME FRAMEBORDER="waarde"> </IFRAME>

Als waarden kunnen gebruikt worden 1 of 0.
Met de waarde 1 wordt de standaard 3-D rand weergegeven, met de waarde 0 geen rand. De beginwaarde is 1.
HEIGHT


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het HEIGHT attribuut bepaal je de hoogte van het inline frame.
De opbouw is:

<IFRAME HEIGHT="waarde"> </IFRAME>

De waarde is een getal dat de hoogte in pixels aangeeft, of een percentage dat de hoogte ten opzichte van de totale venster- of framehoogte vastlegt.
HSPACE


HTML -
IE 3.0
NN -
MOZ -
FF -
OP 4.0
Met het HSPACE attribuut wordt de ruimte bepaald, welke links en rechts van het inline frame wordt vrij gehouden. Door dit attribuut op te nemen, wordt voorkomen dat de overige inhoud van het document te dicht tegen het frame geplaatst wordt.
De opbouw is:

<IFRAME HSPACE="waarde"> </IFRAME>

De waarde is een getal dat de vrije ruimte in pixels aangeeft.

Het HSPACE attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de eigenschappen margin-left en margin-right een stijl gedefinieerd worden.
LONGDESC


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het LONGDESC attribuut specificeert een verwijzing naar een document, dat in aanvulling op de korte omschrijving door middel van het TITLE attribuut, een lange beschrijving van het frame bevat. Deze beschrijving is vooral nuttig voor bezoekers, die gebruik moeten maken van een niet-visuele browser (spraaksynthesizer, braille-apparaat).
De opbouw is:

<IFRAME LONGDESC="URI"> </IFRAME>

Voor een toelichting op de URI zie het SRC attribuut.
MARGINHEIGHT


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het MARGINHEIGHT attribuut kan vastgelegd worden hoe groot de afstand moet zijn tussen de inhoud van een frame en de boven- en onderkant van het frame.
De opbouw is:

<IFRAME MARGINHEIGHT="waarde">

De waarde is een getal dat de afstand in pixels aangeeft.
De waarde moet groter dan 0 zijn. De standaardwaarde hangt van de browser af.
MARGINWIDTH


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het MARGINWIDTH attribuut kan vastgelegd worden hoe groot de afstand moet zijn tussen de inhoud van een frame en de randen aan de linker- en rechterzijde.
De opbouw is:

<IFRAME MARGINWIDTH="waarde">

De waarde is een getal dat de afstand in pixels aangeeft.
De waarde moet groter dan 0 zijn. De standaardwaarde hangt van de browser af.
NAME


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het NAME attribuut kan aan een frame een naam gegeven worden. Dit attribuut moet je gebruiken, indien je met behulp van het TARGET attribuut van bijvoorbeeld het A of het AREA element wilt bepalen in welk frame een URI geopend moet worden.
De opbouw is:

<IFRAME NAME="naam"> </IFRAME>

De naam moet beginnen met een hoofdletter of een kleine letter (A-Z of a-z).
Volgens HTML 4.0 is de naam hoofdletterongevoelig. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of de naam in hoofdletters of in kleine letters wordt geschreven. In de praktijk maken alle belangrijke browsers als het gaat om de naam van een frame wel onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. Je moet er dus voor zorgen dat je zowel in het TARGET attribuut van de elementen A, AREA, BASE en LINK als in het NAME attribuut exact dezelfde naam gebruikt.
De attributen NAME en ID mogen alleen gelijktijdig voor hetzelfde IFRAME element worden gebruikt, indien ze dezelfde waarde hebben.
SCROLLING


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het SCROLLING attribuut kan vastgelegd worden of in het betreffende frame scrollbars worden weergegeven.
De opbouw is:

<IFRAME SCROLLING="waarde">

De volgende waarden kunnen gebruikt: yes, no en auto.
Met de waarde yes worden de schuifbalken altijd weergegeven, met de waarde no worden de schuifbalken nooit weergegeven en met de waarde auto bepaalt de browser zelf of een schuifbalk nodig is. De standaardwaarde is auto.

De waarde yes wordt niet (meer) ondersteund door Mozilla en Netscape Navigator 6.0 en hoger.
SRC


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het SRC attribuut wordt bepaald welk document in het frame geplaatst moet worden.
De opbouw is:

<IFRAME SRC="URI"> </IFRAME>

De URI (Uniform Resource Identifier) heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich het gevraagde bestand bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe het gevraagde bestand op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URI op te nemen. Wanneer geen speciaal bestand op de server gezocht wordt, is de volgende URI voldoende:

http://host

Bevindt het gevraagde bestand zich op de lokale server, dan volstaat de volgende URI:

path
VSPACE


HTML -
IE 3.0
NN -
MOZ -
FF -
OP 4.0
Met het VSPACE attribuut wordt de ruimte bepaald, welke boven en onder het inline frame wordt vrij gehouden. Door dit attribuut op te nemen, wordt voorkomen dat de overige inhoud van het document te dicht tegen het frame geplaatst wordt.
De opbouw is:

<IFRAME VSPACE="waarde"> </IFRAME>

De waarde is een getal dat de vrije ruimte in pixels aangeeft.

Het VSPACE attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de eigenschappen margin-top en margin-bottom een stijl gedefinieerd worden.
WIDTH


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het WIDTH attribuut bepaal je de breedte van het inline frame.
De opbouw is:

<IFRAME WIDTH="waarde"> </IFRAME>

De waarde is een getal dat de breedte in pixels aangeeft, of een percentage dat de breedte ten opzichte van de totale venster- of framebreedte vastlegt.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 4 april 2006