HTML Legenda HTML-elementen


Handleiding HTML HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Inhoud legenda: Ondersteuning | DTD-gegevens

DTD-gegevens

Elke HTML-specificatie kent één of meer Document Type Definitions. In een Document Type Definition, afgekort DTD, wordt onder meer beschreven welke elementen gebruikt mogen worden, op welke plaats een element in een document mag voorkomen (welke andere elementen een element mag bevatten en in welke andere elementen een element mag zijn opgenomen), of het gebruik van de activering en/of beëindiging van een element verplicht is, of een element inhoud bevat of leeg is tussen de activering en de beëindiging, welke attributen een element heeft, of het gebruik van bepaalde attributen verplicht is, welke waarden een attribuut mag hebben, wat de standaardwaarde is en aan welke eisen de waarde van een attribuut moet voldoen. Een aantal van deze gegevens zijn voor elk element in een tabel opgenomen, waarvan een voorbeeld in de volgende afbeelding is te zien.

Voorbeeld DTD-tabel


DTD

Onder DTD is aangegeven van welke Document Type Definition(s) van HTML 4.0 het element deel uitmaakt. Het kan daarbij gaan om:

  • strict: bevat alle in HTML 4.0 opgenomen elementen en attributen, met uitzondering van die welke het label afgekeurd hebben gekregen, of welke betrekking hebben op frames;
  • transitional: bevat alle in HTML 4.0 opgenomen elementen en attributen, inclusief die welke het label afgekeurd hebben gekregen, maar exclusief die welke betrekking hebben op frames;
  • frameset: bevat alle in HTML 4.0 opgenomen elementen en attributen, inclusief die welke het label afgekeurd hebben gekregen en inclusief die welke betrekking hebben op frames.

Een beperkt aantal van de in deze handleiding beschreven elementen is in geen van de genoemde DTD's opgenomen.


Beëindiging

Bij HTML-elementen kennen we een deel dat het element activeert en een deel dat de activering weer beëindigt. Tussen de activering en beëindiging staat de inhoud, waarop het element betrekking heeft. Bij de meeste elementen ben je verplicht zowel de activering als de beëindiging op te nemen. Bij sommige elementen is de beëindiging optioneel, wat betekent dat je hem ook mag weglaten. In een heel enkel geval geldt dat ook de activering. Voor de eenduidigheid en omdat het incidenteel tot problemen kan leiden bij de weergave door de browser, wordt echter geadviseerd van deze mogelijkheid geen gebruik te maken. Bij elementen die geen inhoud hebben, is beëindiging in het algemeen verboden.


Inhoud/Mag opgenomen zijn in

Aangegeven is welke andere elementen het betreffende element tussen de activering en beëindiging mag bevatten en in welke andere elementen het mag zijn opgenomen. Regelmatig wordt daarbij verwezen naar een groep elementen: elementen op blokniveau en inline elementen. Elementen op blokniveau zijn elementen die vooraf gegaan en gevolgd worden door de overgang naar een nieuwe regel, inline elementen zijn elementen die dezelfde regel kunnen delen met andere elementen en niet vooraf gegaan en gevolgd worden door de overgang naar een nieuwe regel.

De volgende elementen zijn in HTML 4.0 als element op blokniveau gedefinieerd:
ADDRESS, BLOCKQUOTE, CENTER, DIR, DIV, DL, FIELDSET, FORM, HR, Hx, ISINDEX, MENU, NOFRAMES, NOSCRIPT, OL, P, PRE, TABLE, UL

De volgende elementen, welke geen deel uitmaken van HTML 4.0, kunnen ook als element op blokniveau worden beschouwd:
MARQUEE, MULTICOL, NOEMBED

De volgende elementen zijn in HTML 4.0 als inline element gedefinieerd:
A, ABBR, ACRONYM, APPLET, B, BASEFONT, BDO, BIG, BR, BUTTON, CITE, CODE, DFN, EM, FONT, I, IFRAME, IMG, INPUT, KBD, LABEL, MAP, OBJECT, Q, S, SAMP, SCRIPT, SELECT, SMALL, SPAN, STRIKE, STRONG, SUB, SUP, TEXTAREA, TT, U, VAR

De volgende elementen, welke geen deel uitmaken van HTML 4.0, kunnen ook als inline element worden beschouwd:
BLINK, EMBED, NOBR, WBR


Vereiste attributen

Aangegeven is welke attributen in ieder geval aan het element moeten worden toegevoegd.Inhoud legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004