HTML HTML-specificaties


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Ontwikkeling HTML | HTML 2.0 | HTML 3.2 | HTML 4.0 | Overige elementen


HTML 4.0

Aanbeveling 4.0: http://www.w3.org/TR/1998/REC-html40-19980424/
Vastgesteld: 18 december 1997
Revisie: 24 april 1998

Aanbeveling Revisie 4.01: http://www.w3.org/TR/html401/
Vastgesteld: 24 december 1999

In HTML 4.0 zijn de volgende elementen opgenomen:

A
ABBR *
ACRONYM *
ADDRESS
APPLET
AREA
B
BASE
BASEFONT
BDO *
BIG
BLOCKQUOTE
BODY
BR
BUTTON *
CAPTION
CENTER
CITE
CODE
COL *
COLGROUP *
DD
DEL *
DFN
DIR
DIV
DL
DT
EM
FIELDSET *
FONT
FORM
FRAME *
FRAMESET *
HEAD
HR
HTML
Hx
I
IFRAME *
IMG
INPUT
INS *
ISINDEX
KBD
LABEL *
LEGEND *
LI
LINK
MAP
MENU
META
NOFRAMES *
NOSCRIPT *
OBJECT *
OL
OPTGROUP *
OPTION
P
PARAM
PRE
Q *
S *
SAMP
SCRIPT
SELECT
SMALL
SPAN *
STRIKE
STRONG
STYLE
SUB
SUP
TABLE
TBODY *
TD
TEXTAREA
TFOOT *
TH
THEAD *
TITLE
TR
TT
U
UL
VAR

De met * gemarkeerde elementen zijn nieuw toegevoegd in HTML 4.0.

Een aantal elementen, welke tot HTML 4.0 behoren, heeft het label "afgekeurd" (deprecated) gekregen. Voor een deel betreft het elementen, waarvoor er een alternatief is via stylesheets: BASEFONT, CENTER, FONT, S, STRIKE en U. Daarnaast gaat het om het APPLET element, waarvoor het OBJECT element als vervanging moet gaan dienen. Omdat stylesheets en het OBJECT element niet door alle nog gangbare browsers ondersteund worden en de ondersteuning bovendien niet altijd correct is, blijft het gebruik van deze elementen voorlopig toegestaan.
Ook de elementen DIR, ISINDEX en MENU zijn afgekeurd, maar met de kanttekening dat het gebruik wordt afgeraden. Voor DIR en MENU geldt, dat deze elementen door alle gangbare browsers op dezelfde wijze worden weergegeven als UL. In plaats van ISINDEX kan het INPUT element gebruikt worden met het attribuut TYPE="text".

Behalve de genoemde elementen heeft ook een aantal attributen het label "afgekeurd" gekregen. Hierbij gaat het vooral om attributen, waarvoor stylesheets als alternatief gelden. Ook deze attributen mogen voorlopig gewoon gebruikt worden.

HTML 4.01 is een revisie van HTML 4.0 en bevat een aantal kleine aanpassingen. Daarnaast is voor de elementen IMG en FORM het NAME attribuut toegevoegd, omdat veel browsers het ID attribuut niet en het NAME attribuut wel ondersteunen als identificatiekenmerk voor verwijzingen vanuit scripts.


Vervolg: Overige elementenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 2 december 2006