HTML beschrijving element COL


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het COL element worden de volgende attributen beschreven: ALIGN, BGCOLOR, CHAR, CHAROFF, SPAN, VALIGN en WIDTH.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het COL element wordt toegelicht in het onderdeel Tabellen in de Handleiding HTML.


COL


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Het COL element kan gebruikt worden om in één keer een aantal kenmerken vast te leggen voor de cellen in één of meer kolommen van de tabel. Het COL element is er, in tegenstelling tot het COLGROUP element, niet voor bedoeld structuur te geven aan de tabel.
De opbouw is:

<COL>

Het COL element heeft alleen attributen en geen inhoud. Een beëindiging is daarom niet toegestaan.

Bij het definiëren van een stijl voor het COL element kunnen op basis van CSS 2.1 slechts enkele eigenschappen gebruikt worden: de eigenschappen voor de achtergrond, de width eigenschap en onder bepaalde voorwaarden de visibility eigenschap en de verschillende eigenschappen voor randen. Zie voor een toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Kolommen.
Van deze eigenschappen wordt alleen width algemeen ondersteund (bij Opera pas vanaf versie 7.0), terwijl de eigenschappen voor de achtergrond slechts ondersteund worden door Microsoft Internet Explorer, Mozilla vanaf versie 1.7, Netscape Navigator vanaf versie 7.2 en Opera vanaf versie 7.0.

In Microsoft Internet Explorer 3 werkt het COL element alleen correct als het onderdeel is van een COLGROUP element.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verboden
Inhoud: - (het element is leeg)
Mag zijn opgenomen in: COLGROUP en TABLE
Vereiste attributen: -
ALIGN


HTML 4.0
IE 3.0
NN -
MOZ -
FF -
OP 7.0
Met het ALIGN attribuut kan de horizontale uitlijning bepaald worden van de inhoud in de cellen van de kolommen die tot het COL element behoren.
De opbouw is:

<COL ALIGN="waarde">

Mogelijke waarden zijn:
 • left: de inhoud wordt links in de cel geplaatst
 • right: de inhoud wordt rechts in de cel geplaatst
 • center: de inhoud wordt in de cel gecentreerd
 • justify: de inhoud van de cel wordt zowel aan de linker als de rechterzijde uitgevuld
 • char: de inhoud wordt uitgelijnd op het (via het CHAR attribuut gedefinieerde) uitlijnkarakter.
De waarden justify en char worden op dit moment door geen van de browsers ondersteund.
In Microsoft Internet Explorer 3 werkt het ALIGN attribuut alleen correct als het COL element onderdeel is van een COLGROUP element.
Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
BGCOLOR


HTML -
IE 4.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het BGCOLOR attribuut kan de achtergrondkleur van de cellen in de rijgroep bepaald worden. De uitkomst van dit rijgroep-attribuut gaat boven hetgeen eventueel gedefinieerd is voor de tabel.
De opbouw is:

<COL BGCOLOR="waarde">

Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BGCOLOR attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de background-color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Achtergrond tabel.
CHAR


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het CHAR attribuut kan een enkel karakter opgegeven worden, dat gebruikt wordt om de inhoud van de cellen in de kolommen die tot het COL element behoren, op uit te lijnen. De standaardwaarde is een decimale punt ("."), maar voor documenten in de Nederlandse taal ligt het gebruik van de "," meer voor de hand.
Het CHAR attribuut wordt toegepast in combinatie met het ALIGN attribuut met de waarde "char".
De opbouw is:

<COL CHAR="waarde" ..>

De waarde is hoofdlettergevoelig. Dat wil zeggen dat het uitmaakt of de waarde in hoofdletters of in kleine letters wordt geschreven.

Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
CHAROFF


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het CHAROFF attribuut bepaalt de positie (offset) van het eerste voorkomen op een regel van het, via het CHAR attribuut gedefinieerde, uitlijnkarakter in de cellen van de kolommen die tot het COL element behoren. Indien een regel het uitlijnkarakter niet bevat, wordt de inhoud horizontaal verschoven tot de uitlijnpositie.
Het CHAROFF attribuut wordt toegepast in combinatie met het ALIGN attribuut met de waarde "char" en het CHAR attribuut.
De opbouw is:

<COL CHAROFF="waarde" ..>

De waarde is een getal of de combinatie van een getal en het %-teken en bepaalt de positie in pixels, respectievelijk als percentage van de beschikbare breedte. Bij de standaard weergave van de tekst (van links naar rechts) wordt gerekend vanaf de linker marge van de cel.
Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
SPAN


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
Het SPAN attribuut specificeert hoeveel opeenvolgende kolommen het COL element omvat.
De opbouw is:

<COL SPAN="waarde">

De waarde is een getal groter dan "0". Wanneer het SPAN attribuut niet is gebruikt, definieert het COL element één kolom.
In Mozilla 1.0 werkt SPAN niet meer als ook een stijl voor het element gedefinieerd is met één van de attributen CLASS, ID of STYLE.
VALIGN


HTML 4.0
IE 4.0
NN -
MOZ -
FF -
OP 4.0
Met het VALIGN attribuut kan de verticale uitlijning bepaald worden van de inhoud in de cellen van de kolommen die tot het COL element behoren.
De opbouw is:

<COL VALIGN="waarde">

Mogelijke waarden zijn:
 • top: de inhoud wordt bovenin de cel geplaatst
 • middle: de inhoud wordt in het midden van de cel geplaatst (de standaardwaarde)
 • bottom: de inhoud wordt onderin de cel geplaatst
 • baseline: de inhoud wordt zo geplaatst dat de eerste regel van elke cel in een rij dezelfde basislijn heeft.
Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
WIDTH


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 5.0
Met het WIDTH attribuut kan de breedte worden bepaald van de cellen in de kolommen die tot het COL element behoren. De breedte volgens dit kolom-attribuut gaat boven hetgeen eventueel gedefinieerd is voor de kolomgroep, waarvan de kolom(men) deel uitmaken.
De opbouw is:

<COL WIDTH="waarde">

Mogelijke waarden zijn:
 • een getal: geeft de kolom(men) een vaste breedte in pixels
 • een percentage: berekent de breedte van de kolom(men) als percentage de voor de tabel beschikbare ruimte
 • een verhoudingsgetal: de voor de tabel beschikbare ruimte wordt verdeeld op basis van verhoudingsgetallen, welke worden opgenomen in de vorm van een getal gevolgd door het *-teken (bijvoorbeeld "2*")
 • 0*: geeft elke kolom de minimale breedte, die nodig is om de inhoud van de tot de kolom behorende cellen weer te geven (omdat voor het berekenen van de benodigde breedte de inhoud van alle cellen bekend moet zijn, kan de tabel pas weergegeven worden nadat alle tabelgegevens ontvangen zijn)
De waarden verhoudingsgetal en 0* worden alleen ondersteund door Mozilla 1.3 en hoger, Firefox en Netscape Navigator 6.0 en hoger (met uitzondering van Netscape Navigator 7.0x).Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005