HTML Tabellen


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie tabellen | Eenvoudige tabellen | Samenvoegen cellen | Uitlijnen celinhoud | Uitlijnen tabel | Bijschrift bij tabel | Tabelranden | Achtergrond tabel | Rijgroepen | Kolomgroepen | Kader en lijnen | Voorrangsregels bij uitlijnen

Gerelateerde elementen: CAPTION | COL | COLGROUP | TABLE | TBODY | TD | TFOOT | TH | THEAD | TR


Introductie tabellen

Van tabellen wordt in HTML-pagina's op grote schaal gebruik gemaakt. Dit heeft zeker te maken met de mogelijkheden die tabellen bieden bij het geven van de gewenste lay-out aan een document. Hoewel in de toekomst deze functie overgenomen moet gaan worden door stylesheets, bieden tabellen op dit moment voor veel browsers nog steeds een belangrijke mogelijkheid voor het in horizontale richting op de gewenste plaats zetten van tekst en andere inhoud van het document. Om die reden wordt ook in deze handleiding intensief van tabellen gebruik gemaakt.

Een tabel bevat één of meer rijen en elke rij bevat één of meer cellen. Onder elkaar gelegen cellen vormen een kolom. Het aantal cellen in een rij bepaalt het aantal kolommen.
Tabellen worden gemaakt met behulp van de elementen TABLE, CAPTION, TR, TH en TD.

Met het TABLE element wordt het begin en einde van een tabel aangegeven. Het ALIGN attribuut bepaalt hoe de tabel uitgelijnd moet worden.
Met de attributen BORDER en CELLSPACING van het TABLE element kun je bepalen of wel of geen tabelranden worden weergegeven en indien wel, hoe breed ze moeten zijn. Met het CELLPADDING leg je de afstand tussen de inhoud van een cel en de rand vast.
Het CAPTION element plaatst een bijschrift bij de tabel.

Een rij wordt gedefinieerd met het TR element en elke cel in een rij met het TH of het TD element. Bij cellen waarvoor het TH element wordt gebruikt, gaat het om header informatie: de titel van een rij of een kolom. Het TD element wordt gebruikt voor cellen die de feitelijke tabelgegevens (data) bevatten. De attributen ALIGN en VALIGN kun je gebruiken om te bepalen hoe de inhoud van de cellen in horizontale of verticale richting uitgelijnd moet worden.
Cellen kunnen zowel in horizontale als in verticale richting worden samengevoegd. Voor het samenvoegen in horizontale richting gebruik je het COLSPAN attribuut van het TH of TD element, voor het samenvoegen in verticale richting het ROWSPAN attribuut.
In principe moet elke rij evenveel cellen bevatten (bij samengevoegde cellen wordt van het oorspronkelijke aantal uitgegaan). Indien dat niet het geval is, wordt het aantal kolommen bepaald door de rij met het grootste aantal cellen. Aan rijen met minder cellen worden aan het einde de ontbrekende cellen (zonder inhoud) toegevoegd.

Elke cel in een tabel kan een groot aantal andere HTML-elementen bevatten, zoals elementen voor het structureren van tekst, lijsten, afbeeldingen en formulieren. Daarnaast kan een cel ook weer een nieuwe (geneste) tabel bevatten.

In HTML 4.0 zijn nieuwe elementen en attributen opgenomen, waarmee je meer mogelijkheden hebt bij het maken van tabellen. Het betreft de elementen THEAD, TFOOT, TBODY, COLGROUP en COL en de attributen FRAME en RULES van het TABLE element. Deze elementen en attributen worden inmiddels door alle actuele browsers ondersteund, maar in oudere versies kan de ondersteuning ontbreken. In het algemeen hoeft dat echter geen reden te zijn deze elementen en attributen niet te gebruiken.

De elementen THEAD, TFOOT en TBODY groeperen de rijen van een tabel in rijgroepen, welke respectievelijk een header, een footer en één of meer body secties vormen. De cellen in de rijen die behoren tot de header en de footer bevatten informatie over de kolommen, de cellen in de rijen die behoren tot een body bevatten de tabelgegevens. Elke rijgroep moet minimaal één rij bevatten.
Wanneer THEAD, TFOOT en TBODY gebruikt zijn, kan het onderscheid in de tabel tussen de header, de footer en de body sectie(s) geaccentueerd worden door er lijnen tussen te plaatsen met behulp van het RULES attribuut van het TABLE element. Daarnaast heeft de groepering z'n nut als een tabel zich bij het printen over meerdere bladzijden uitstrekt. De browser kan dan de informatie uit de header en footer op elke pagina boven, respectievelijk onder de tabelgegevens plaatsen. Tenslotte moet het groeperen het aan browsers mogelijk maken om in lange tabellen de body sectie van een scrolling mechanisme te voorzien, onafhankelijk van de header en de footer.
Wanneer de elementen THEAD, TFOOT en TBODY niet zijn opgenomen, moet de browser ervan uitgaan dat er sprake is van slechts één body en geen header en footer.
Aan de elementen THEAD, TFOOT en TBODY kunnen attributen toegevoegd worden, waarmee de uitlijning van de inhoud van de cellen in de betreffende rijgroep in één keer bepaald kan worden.

De elementen COLGROUP en COL hebben betrekking op de kolommen in een tabel. Ze worden direct na het TABLE element geplaatst en geven de browser informatie over het aantal kolommen, voordat alle tabelgegevens zijn ontvangen.
Het COLGROUP element groepeert één of meer kolommen in een kolomgroep. Een tabel kan één of meer kolomgroepen bevatten, elk vastgelegd met het COLGROUP element. Het onderscheid tussen de kolomgroepen kan onder andere geaccentueerd worden door er lijnen tussen te plaatsen met behulp van het RULES attribuut van het TABLE element. Indien het COLGROUP element niet gebruikt is, moet de browser ervan uitgaan dat er sprake is van één kolomgroep.
Aan het COLGROUP element kunnen attributen toegevoegd worden, waarmee de breedte van de kolommen en de uitlijning van de inhoud van de cellen in de betreffende kolomgroep in één keer bepaald kan worden.
Ook het COL element kan gebruikt worden om de breedte van een aantal kolommen en de uitlijning van de inhoud van de cellen in deze kolommen in één keer te bepalen. Het COL element kan gebruikt worden binnen het COLGROUP element, maar ook wanneer het niet nodig is om de tabel te verdelen in kolomgroepen.

Met de attributen FRAME en RULES van het TABLE element kan bepaald worden welke randen van de tabel weergegeven moeten worden. Het FRAME attribuut heeft betrekking op het kader van de tabel, ofwel de rand aan de buitenzijde, het RULES attribuut controleert de weergave van de lijnen tussen de rijen en kolommen.

Tot HTML 4.0 behoren ook enkele attributen, welke vooral gericht zijn op de weergave door niet visuele media zoals spraaksynthesizers en braille-apparaten. Het betreft het SUMMARY attribuut voor het TABLE element en de (nog niet in deze handleiding beschreven) attributen HEADERS, SCOPE, ABBR en AXIS voor de elementen TH en TD.

Voor veel onderdelen van tabellen kan de weergave bepaald worden met behulp van stylesheets. Een uitgebreide toelichting daarop wordt gegeven in het onderdeel CSS en tabellen.


Vervolg: Eenvoudige tabellenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004