HTML Structureren van tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structureren van tekst structureren | Witruimte | Paragrafen | Inspringen | Centreren | Kolommen | Adresgegevens | Overgang nieuwe regel | Vaste opmaak | Koppen | Horizontale lijnen

Gerelateerde elementen: ADDRESS | BLOCKQUOTE | BR | CENTER | DEL | HR | Hx | INS | MULTICOL | P | PRE


Introductie structureren van tekst

Tekst in een HTML-document kan op verschillende manieren gestructureerd worden. De meest algemene vorm is het indelen van tekst in paragrafen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het P element. Daarnaast zijn er elementen, welke gebruikt kunnen worden, als een specifieke betekenis van een blok tekst benadrukt moet worden. Het BLOCKQUOTE element is bedoeld voor tekst welke wordt geciteerd en geeft deze ingesprongen weer. In het ADDRESS kunnen adresgegevens van de auteur worden opgenomen, welke cursief worden weergegeven.
Soms hebben elementen meer betrekking op de weergave van blokken tekst. Dat geldt bijvoorbeeld voor het CENTER element, waarmee een deel van de inhoud van een document gecentreerd kan worden. Een ander voorbeeld is het Netscape specifieke MULTICOL element, dat gebruikt kan worden voor het weergeven van tekst in meerdere kolommen naast elkaar.
Voor de tekst ingesloten door de genoemde elementen wordt bij de weergave door de browser automatisch aan het einde van een regel een overgang naar een volgende regel ingevoegd. Overgangen naar een nieuwe regel in de bron van het document worden evenwel genegeerd. Het BR element kan gebruikt worden om een overgang naar een nieuwe regel te forceren. Het PRE element kan toegepast worden, wanneer tekst door de browser moet worden weergegeven in vaste opmaak, dat wil zeggen zoals deze staat in de bron van het document.

Aan het begin van een document, of bijvoorbeeld tussen de verschillende paragrafen, kunnen koppen geplaatst worden met het Hx element. Dit element is beschikbaar in zes verschillende groottes (H1 .. H6).

Als scheiding tussen blokken tekst en/of andere inhoud van een document kunnen horizontale lijnen geplaatst worden met het HR element.

Bij de elementen P, BLOCKQUOTE, ADDRESS, CENTER, MULTICOL, Hx en HR gaat het om zogenaamde elementen op blokniveau. Deze elementen worden altijd voorafgegaan en gevolgd door de overgang naar een nieuwe regel en soms ook door een blanco regel. Voor de opmaak van stukjes tekst binnen een element op blokniveau zijn inline elementen beschikbaar. Deze worden beschreven in het onderdeel Weergave tekst. Achtergrondinformatie over de indeling van elementen en de wijze waarop ze hun plek vinden in het venster van de browser, wordt gegeven in het onderdeel CSS en elementen.

De elementen DEL en INS kunnen gebruikt worden om revisie-informatie in een document vast te leggen. Het INS element bevat de inhoud welke is toegevoegd, het DEL element inhoud welke is verwijderd. Deze elementen kunnen als element op blokniveau, maar ook als inline element gebruikt worden. Een toelichting wordt gegeven in het onderdeel Weergave tekst.

Hierna wordt eerst ingegaan op de wijze waarop HTML met de witruimte in een document omgaat.


Vervolg: WitruimteInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006