HTML beschrijving element THEAD


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het THEAD element worden de volgende attributen beschreven: ALIGN, BGCOLOR, CHAR, CHAROFF en VALIGN.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het THEAD element wordt toegelicht in het onderdeel Tabellen in de Handleiding HTML.


THEAD


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Het THEAD element kan gebruikt worden om aan te geven welke rijen deel uitmaken van de rijgroep, die de header van de tabel vormt. De header bevat informatie over de kolommen. Indien de tabel zich bij het printen over meerdere bladzijden uitstrekt, wordt de header op elke bladzijde boven de tabelgegevens afgedrukt. Met het THEAD element kan bovendien voor alle cellen uit de rijgroep in één keer een aantal kenmerken worden vastgelegd.
De opbouw is:

<THEAD>
..
</THEAD>


Het gebruik van de beëindiging van het THEAD element is niet verplicht, maar wordt ten behoeve van een inzichtelijke opbouw van het document wel aanbevolen.
Elk THEAD element moet minimaal één rij, gevormd door het TR element, bevatten.

Een TABLE element mag volgens HTML 4.0 slechts één THEAD element bevatten. Microsoft Internet Explorer, Opera 4 t/m 6, Netscape Navigator 6.1 en hoger, Mozilla en Firefox beschouwen in overeenstemming hiermee alleen het eerste THEAD element in een TABLE element als header en behandelen de overige THEAD elementen worden als gewone rijgroepen. Netscape Navigator 6.0 en Opera 7.0 en hoger daarentegen geven alle THEAD elementen als header weer, in de volgorde waarin ze in het document zijn opgenomen.
Opera 4 t/m 6 ondersteunt geen stijlen voor het THEAD element.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: niet verplicht
Inhoud: één of meer TR elementen
Mag zijn opgenomen in: TABLE
Vereiste attributen: -
ALIGN


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het ALIGN attribuut kan de horizontale uitlijning van de tekst in de cellen van de rijgroep bepaald worden.
De opbouw is:

<THEAD ALIGN="waarde">
..
</THEAD>


Mogelijke waarden zijn:
  • left: de inhoud wordt links in de cel geplaatst
  • right: de inhoud wordt rechts in de cel geplaatst
  • center: de inhoud wordt in de cel gecentreerd
  • justify: de inhoud van de cel wordt zowel aan de linker als de rechterzijde uitgevuld
  • char: de inhoud wordt uitgelijnd op het (via het CHAR attribuut gedefinieerde) uitlijnkarakter.
De waarden justify en char worden op dit moment door geen van de browsers ondersteund.
Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
BGCOLOR


HTML -
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Met het BGCOLOR attribuut kan de achtergrondkleur van de cellen in de rijgroep bepaald worden. De uitkomst van dit rijgroep-attribuut gaat boven hetgeen eventueel gedefinieerd is voor de tabel.
De opbouw is:

<THEAD BGCOLOR="waarde">
..
</THEAD>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BGCOLOR attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de background-color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Achtergrond tabel.
CHAR


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het CHAR attribuut kan een enkel karakter opgegeven worden, dat gebruikt wordt om de inhoud van de cellen in de rijgroep op uit te lijnen. De standaardwaarde is een decimale punt ("."), maar voor documenten in de Nederlandse taal ligt het gebruik van de "," meer voor de hand.
Het CHAR attribuut wordt toegepast in combinatie met het ALIGN attribuut met de waarde "char".
De opbouw is:

<THEAD CHAR="waarde" ..>
..
</THEAD>


De waarde is hoofdlettergevoelig. Dat wil zeggen dat het uitmaakt of de waarde in hoofdletters of in kleine letters wordt geschreven.

Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
CHAROFF


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het CHAROFF attribuut bepaalt de positie (offset) van het eerste voorkomen op een regel van het, via het CHAR attribuut gedefinieerde, uitlijnkarakter in de cellen van de rijgroep. Indien een regel het uitlijnkarakter niet bevat, wordt de inhoud horizontaal verschoven tot de uitlijnpositie.
Het CHAROFF attribuut wordt toegepast in combinatie met het ALIGN attribuut met de waarde "char" en het CHAR attribuut.
De opbouw is:

<THEAD CHAROFF="waarde" ..>
..
</THEAD>


De waarde is een getal of de combinatie van een getal en het %-teken en bepaalt de positie in pixels, respectievelijk als percentage van de beschikbare breedte. Bij de standaard weergave van de tekst (van links naar rechts) wordt gerekend vanaf de linker marge van de cel.
Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
VALIGN


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het VALIGN attribuut kan de verticale uitlijning van de inhoud in de cellen van de rijgroep bepaald worden.
De opbouw is:

<THEAD VALIGN="waarde">
..
</THEAD>


Mogelijke waarden zijn:
  • top: de inhoud wordt bovenin de cel geplaatst
  • middle: de inhoud wordt in het midden van de cel geplaatst (de standaardwaarde)
  • bottom: de inhoud wordt onderin de cel geplaatst
  • baseline: de inhoud wordt zo geplaatst dat de eerste regel van elke cel in een rij dezelfde basislijn heeft.
Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 19 maart 2006