HTML beschrijving element TD


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het TD element worden de volgende attributen beschreven: ALIGN, BACKGROUND, BGCOLOR, BORDERCOLOR, BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT, CHAR, CHAROFF, COLSPAN, HEIGHT, NOWRAP, ROWSPAN, VALIGN en WIDTH.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het TD element wordt toegelicht in het onderdeel Tabellen in de Handleiding HTML.


TD


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het TD element wordt het begin en het einde van een cel in een tabel gedefinieerd.
De opbouw is:

<TD> </TD>

Het gebruik van de beëindiging van het TD element is niet verplicht, maar wordt ten behoeve van een overzichtelijke opbouw van het document wel aanbevolen.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: niet verplicht
Inhoud: elementen op blokniveau en inline elementen
Mag zijn opgenomen in: TR
Vereiste attributen: -
ALIGN


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het ALIGN attribuut kan de horizontale uitlijning van de inhoud van een cel bepaald worden.
De opbouw is:

<TD ALIGN="waarde"> </TD>

Mogelijke waarden zijn:
  • left: de inhoud wordt links in de cel geplaatst (de standaardwaarde voor cellen gemaakt met het TD)
  • right: de inhoud wordt rechts in de cel geplaatst
  • center: de inhoud wordt in de cel gecentreerd
  • justify: de inhoud van de cel wordt zowel aan de linker als de rechterzijde uitgevuld
  • char: de inhoud wordt uitgelijnd op het via het CHAR attribuut gedefinieerde uitlijnkarakter.
De waarde justify wordt ondersteund door Mozilla, Netscape Navigator 6.0 en hoger en Opera 3.5 en hoger.
De waarde char worden op dit moment door geen van de browsers ondersteund.

Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
BACKGROUND


HTML -
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het BACKGROUND attribuut kan een achtergrondafbeelding voor de cel bepaald worden. De afbeelding wordt zo vaak gedupliceerd, dat de hele cel er mee bedekt is.
De opbouw is:

<TD BACKGROUND="bestemming"> </TD>

De bestemming, ook wel URL (Uniform Resource Locator) genoemd, heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich de gevraagde afbeelding bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe de gevraagde afbeelding op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URL op te nemen. Als de gevraagde afbeelding zich op de lokale server bevindt, dan volstaat de volgende URL:

path

Het BACKGROUND attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de background-image eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen.
BGCOLOR


HTML 4.0
IE 2.0
NN 3.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het BGCOLOR attribuut kan de achtergrondkleur van een cel bepaald worden. De uitkomst van dit cel-attribuut gaat boven hetgeen eventueel gedefinieerd is voor de rij, de rijgroep, of de tabel, waartoe de cel behoort.
De opbouw is:

<TD BGCOLOR="waarde"> </TD>

Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

In HTML 4.0 heeft het BGCOLOR attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de background-color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Achtergrond tabel. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
BORDERCOLOR


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het BORDERCOLOR attribuut kan de kleur van de randen van een cel bepaald worden. De uitkomst van dit cel-attribuut gaat boven hetgeen eventueel gedefinieerd is voor de rij of de tabel, waartoe de cel behoort.
De opbouw is:

<TD BORDERCOLOR="waarde"> </TD>

Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BORDERCOLOR attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0 en wordt alleen ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Als alternatief kan met behulp van de border-color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Tabelranden.
BORDERCOLORDARK


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het BORDERCOLORDARK attribuut kan de kleur van de donkere delen van de randen van een cel bepaald worden. De uitkomst van dit cel-attribuut gaat boven hetgeen eventueel gedefinieerd is voor de rij of de tabel, waartoe de cel behoort.
De opbouw is:

<TD BORDERCOLORDARK="waarde"> </TD>

Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BORDERCOLORDARK attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0 en wordt alleen ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Als alternatief kan met behulp van de verschillende eigenschappen voor randen een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Tabelranden.
BORDERCOLORLIGHT


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het BORDERCOLORLIGHT attribuut kan de kleur van de lichte delen van de randen van een cel bepaald worden. De uitkomst van dit cel-attribuut gaat boven hetgeen eventueel gedefinieerd is voor de rij of de tabel, waartoe de cel behoort.
De opbouw is:

<TD BORDERCOLORLIGHT="waarde"> </TD>

Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BORDERCOLORLIGHT attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0 en wordt alleen ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Als alternatief kan met behulp van de verschillende eigenschappen voor randen een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Tabelranden.
CHAR


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het CHAR attribuut kan een enkel karakter opgegeven worden, dat gebruikt wordt om de inhoud van een cel op uit te lijnen. De standaardwaarde is een decimale punt ("."), maar voor documenten in de Nederlandse taal ligt het gebruik van de "," meer voor de hand.
Het CHAR attribuut wordt toegepast in combinatie met het ALIGN attribuut met de waarde "char".
De opbouw is:

<TD CHAR="waarde" ..> </TD>

De waarde is hoofdlettergevoelig. Dat wil zeggen dat het uitmaakt of de waarde in hoofdletters of in kleine letters wordt geschreven.

Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
CHAROFF


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het CHAROFF attribuut bepaalt de positie (offset) van het eerste voorkomen op een regel van het, via het CHAR attribuut gedefinieerde, uitlijnkarakter in een cel. Indien een regel het uitlijnkarakter niet bevat, wordt de inhoud horizontaal verschoven tot de uitlijnpositie.
Het CHAROFF attribuut wordt toegepast in combinatie met het ALIGN attribuut met de waarde "char" en het CHAR attribuut.
De opbouw is:

<TD CHAROFF="waarde" ..> </TD>

De waarde is een getal of de combinatie van een getal en het %-teken en bepaalt de positie in pixels, respectievelijk als percentage van de beschikbare breedte. Bij de standaard weergave van de tekst (van links naar rechts) wordt gerekend vanaf de linker marge van de cel.
Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
COLSPAN


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het COLSPAN attribuut kan aangegeven worden hoeveel opeenvolgende cellen in horizontale richting samengevoegd moeten worden tot één cel.
De opbouw is:

<TD COLSPAN="waarde"> </TD>

Het COLSPAN attribuut wordt geplaatst in de eerste van de samen te voegen cellen. De standaardwaarde is "1".

Volgens de specificatie van HTML 4.01 zou de waarde "0" alle cellen moeten samenvoegen, van de huidige kolom tot de laatste kolom van de kolomgroep waartoe de cel behoort. Alle browsers interpreteren de waarde "0" echter als de standaardwaarde "1" en voegen dus helemaal geen cellen samen. Geadviseerd wordt daarom de waarde "0" niet te gebruiken.
HEIGHT


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het HEIGHT attribuut kan de hoogte van de cel worden bepaald.
De opbouw is:

<TD HEIGHT="waarde"> </TD>

De waarde is een getal dat de hoogte in pixels aangeeft, of een percentage dat de hoogte ten opzichte van de voor de tabel in verticale richting beschikbare ruimte vastlegt.

In HTML 4.0 heeft het HEIGHT attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de height eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een toelichting het onderdeel CSS en tabellen. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
NOWRAP


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het NOWRAP attribuut kan bepaald worden dat de tekst in de cel niet automatisch afgebroken mag worden om in de breedte van de cel te passen.
De opbouw is:

<TD NOWRAP> </TD>

Bij gebruik van het NOWRAP attribuut wordt de breedte van de cel zo nodig aangepast.

In HTML 4.0 heeft het NOWRAP attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de white-space eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
ROWSPAN


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het ROWSPAN attribuut kan aangegeven worden hoeveel opeenvolgende cellen in verticale richting samengevoegd moeten worden tot één cel.
De opbouw is:

<TD ROWSPAN="waarde"> </TD>

Het ROWSPAN attribuut wordt geplaatst in de eerste van de samen te voegen cellen. De standaardwaarde is "1".

Volgens de specificatie van HTML 4.01 zou de waarde "0" alle cellen moeten samenvoegen, van de huidige rij tot de laatste rij van de rijgroep waartoe de cel behoort. Alle browsers interpreteren de waarde "0" echter als de standaardwaarde "1" en voegen dus helemaal geen cellen samen. Geadviseerd wordt daarom de waarde "0" niet te gebruiken.
VALIGN


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het VALIGN attribuut kan de verticale uitlijning van de inhoud van een cel bepaald worden.
De opbouw is:

<TD VALIGN="waarde"> </TD>

Mogelijke waarden zijn:
  • top: de inhoud wordt bovenin de cel geplaatst
  • middle: de inhoud wordt in het midden van de cel geplaatst (de standaardwaarde)
  • bottom: de inhoud wordt onderin de cel geplaatst
  • baseline: de inhoud wordt zo geplaatst dat de eerste regel van elke cel in een rij dezelfde basislijn heeft.
Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
WIDTH


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het WIDTH attribuut kan de breedte van de cel worden bepaald.
De opbouw is:

<TD WIDTH="waarde"> </TD>

De waarde is een getal dat de breedte in pixels aangeeft, of een percentage dat de breedte ten opzichte van de voor de tabel in horizontale richting beschikbare ruimte vastlegt.
Opera 2.1 ondersteunt het WIDTH attribuut niet altijd correct als niet tevens het WIDTH attribuut voor het TABLE element is opgenomen.

In HTML 4.0 heeft het WIDTH attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de width eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een toelichting het onderdeel CSS en tabellen. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
ABBR

AXIS

HEADERS

SCOPELegenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005