HTML beschrijving element FRAMESET


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het FRAMESET element worden de volgende attributen beschreven: BORDER, BORDERCOLOR, COLS, FRAMEBORDER, FRAMESPACING en ROWS.

De beschrijving van de attributen CLASS, ID, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het FRAMESET element wordt toegelicht in het onderdeel Frames in de Handleiding HTML.


FRAMESET


HTML 4.0
IE 3.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
In een document met frames is het BODY element vervangen door het FRAMESET element.
De opbouw van zo'n document ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<FRAMESET>

</FRAMESET>
</HTML>


Tussen de activering en de beëindiging van het FRAMESET element worden één of meerdere FRAME elementen opgenomen. Daarnaast kunnen ook nog extra FRAMESET elementen binnen een FRAMESET element geplaatst worden (geneste framesets).

DTD HTML 4.0: frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: FRAMESET, FRAME en NOFRAMES
Mag zijn opgenomen in: HTML en FRAMESET
Vereiste attributen: -
BORDER


HTML -
IE 4.0
NN 3.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het BORDER attribuut wordt de dikte van de randen tussen de frames bepaald.
De opbouw is:

<FRAMESET BORDER="waarde">

</FRAMESET>


De waarde is een getal dat de dikte in pixels aangeeft.
Omdat het BORDER attribuut niet door Microsoft Internet Explorer 3.0 ondersteund wordt, kun je overwegen de attributen BORDER en FRAMESPACING gecombineerd op te nemen.
Wanneer aan de FRAME elementen binnen het frameset het FRAMEBORDER attribuut is toegevoegd met de waarde "0" (geen 3-D frameranden), dan geeft Microsoft Internet Explorer 4 de "vlakke" framerand zo'n 5 pixels smaller weer. Wanneer aan de FRAME elementen binnen het frameset het FRAMEBORDER attribuut is toegevoegd met de waarde "1" (wel 3-D frameranden), dan heeft in Internet Explorer 5 de waarde van het BORDER attribuut betrekking op de tussenruimte tussen de 3-D randen. De totale rand wordt daardoor zo'n 3 pixels breder. Bij Opera 2.1 en 3 is de dikte van de rand in alle gevallen het dubbele van de opgegeven waarde.
Indien gebruik gemaakt wordt van geneste framesets, dan geldt de voor het buitenste frameset gedefinieerde waarde voor alle framesets.

Het BORDER attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0.
BORDERCOLOR


HTML -
IE 4.0
NN 3.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Met het BORDERCOLOR attribuut kan de kleur van de frameranden bepaald worden.
De opbouw is:

<FRAMESET BORDERCOLOR="waarde">

</FRAMESET>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.
Bij Netscape Navigator werkt het BORDERCOLOR attribuut alleen bij 3-D frameranden, bij Microsoft Internet Explorer ook bij "vlakke" frameranden.

Het BORDERCOLOR attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Er is op dit moment geen alternatief met behulp van stijlen.
COLS


HTML 4.0
IE 3.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het COLS attribuut wordt bepaald in hoeveel frames naast elkaar het venster onderverdeeld moet worden en hoe breed elk frame moet zijn.
De opbouw is:

<FRAMESET COLS="kolomwaardenlijst">

</FRAMESET>


De kolomwaardenlijst bestaat uit een aantal waarden gescheiden door een komma. Het aantal waarden bepaalt het aantal kolommen, de waarde zelf bepaalt de breedte van de kolom. De waarden kunnen als volgt uitgedrukt worden:
 • in pixels, bijvoorbeeld "waarde1,waarde2,waarde3".
  Houd er rekening mee dat de browser, als de som van de gedefinieerde waarden groter is dan breedte van het venster, de waarden naar verhouding aanpast. De weergave kan daardoor anders zijn dan gewenst.
 • als percentage, bijvoorbeeld "waarde%1,waarde%2,waarde%3".
  Houd er rekening mee dat de browser, als de som van de gedefinieerde percentages ongelijk is aan 100%, de percentages naar verhouding zo aanpast, dat het totaal toch op 100% uitkomt. De weergave kan daardoor anders zijn dan gewenst.
 • als wildcard (*), waarbij de browser de resterende ruimte toedeelt aan de kolom waarvoor de wildcard is gebruikt. Indien meerdere kolommen van een wildcard zijn voorzien, dan wordt de ruimte gelijk verdeeld over deze kolommen. Als voor een wildcard een waarde geplaatst wordt, dan bepaald deze de verhouding waarin de ruimte verdeeld wordt, bijvoorbeeld: "*,2*,*" levert een verdeling op van 25%, 50% en 25%.
De verschillende mogelijkheden kunnen door elkaar heen gebruikt worden, bijvoorbeeld: "waarde,waarde%,*".

Indien het COLS attribuut niet is gebruikt, wordt uitgegaan van één kolom met een breedte van "100%".
FRAMEBORDER


HTML -
IE 3.0
NN 3.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP (4.0)
Met het FRAMEBORDER attribuut kan bepaald worden of wel of geen frameranden weergegeven moeten worden.
De opbouw is:

<FRAMESET FRAMEBORDER="waarde">

</FRAMESET>


Als waarden kunnen gebruikt worden 1 of 0.
Met de waarde 1 wordt tussen de frames de standaard 3-D rand geplaatst. De waarde 0 zorgt ervoor dat deze 3-D rand niet wordt weergegeven, maar omdat de ruimte tussen de frames niet gelijktijdig wordt weggelaten, is het resultaat een "vlakke" rand. Om de frames direct zonder rand tegen elkaar aan te plaatsen, moet de ruimte tussen de frames op 0 pixels gesteld worden. Dat kan door ook de (overigens niet in HTML 4.0 opgenomen) attributen BORDER en FRAMESPACING aan het FRAMESET element toe te voegen en aan beide de waarde "0" te geven.
Door Netscape Navigator worden in plaats van de waarden 1 en 0 ook "yes" en "no" ondersteund, maar het gebruik ervan wordt afgeraden. Enerzijds omdat geen enkele browser problemen heeft met de in HTML 4.0 vastgelegde standaard, anderzijds omdat de waarde "yes" verkeerd geïnterpreteerd wordt door Microsoft Internet Explorer 3.
Opera 6 ondersteunt het FRAMEBORDER attribuut niet en geeft frameranden standaard vlak weer. In Opera 7 wordt het FRAMEBORDER wel weer ondersteund.

Het FRAMEBORDER attribuut van het FRAMESET element maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan het FRAMEBORDER attribuut aan het FRAME element worden toegevoegd.
FRAMESPACING


HTML -
IE 3.0
NN -
MOZ -
FF -
OP 7.0
Met het alleen door Microsoft Internet Explorer 3.0 en hoger en Opera 7.0 en hoger ondersteunde FRAMESPACING attribuut wordt de ruimte tussen de 3-D gedeelten van de frameranden vastgelegd.
De opbouw is:

<FRAMESET FRAMESPACING="waarde">

</FRAMESET>


De waarde is een getal dat de tussenruimte in pixels aangeeft.
Omdat het BORDER attribuut niet door Microsoft Internet Explorer 3.0 ondersteund wordt, kun je overwegen de attributen BORDER en FRAMESPACING gecombineerd op te nemen.
Wanneer (door aan de FRAME elementen binnen het frameset het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "1" toe te voegen) gekozen is voor wel 3-D frameranden, dan moet de waarde voor het FRAMESPACING element 3 pixels kleiner worden genomen dan de waarde voor het BORDER element, om hetzelfde resultaat te bereiken als in Netscape Navigator. Als de 3-D frameranden (door het attribuut FRAMEBORDER="0" aan de FRAME elementen toe te voegen) zijn weggelaten, dan kan voor het BORDER en het FRAMESPACING element dezelfde waarde worden gebruikt.
In tegenstelling tot bij het BORDER attribuut, kan bij geneste framesets met behulp van het FRAMESPACING element voor elk frameset een aparte waarde opgegeven worden.

Het FRAMESPACING attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0.
ROWS


HTML 4.0
IE 3.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het ROWS attribuut wordt bepaald in hoeveel frames onder elkaar het venster onderverdeeld moet worden en hoe hoog elk frame moet zijn.
De opbouw is:

<FRAMESET ROWS="rijwaardenlijst">

</FRAMESET>


De rijwaardenlijst bestaat uit een aantal waarden gescheiden door een komma. Het aantal waarden bepaalt het aantal rijen, de waarde zelf bepaalt de hoogte van de rij. De waarden kunnen als volgt uitgedrukt worden:
 • in pixels, bijvoorbeeld "waarde1,waarde2,waarde3".
  Houd er rekening mee dat de browser, als de som van de gedefinieerde waarden groter is dan hoogte van het venster, de waarden naar verhouding aanpast. De weergave kan daardoor anders zijn dan gewenst.
 • als percentage, bijvoorbeeld "waarde%1,waarde%2,waarde%3".
  Houd er rekening mee dat de browser, als de som van de gedefinieerde percentages ongelijk is aan 100%, de percentages naar verhouding zo aanpast, dat het totaal toch op 100% uitkomt. De weergave kan daardoor anders zijn dan gewenst.
 • als wildcard (*), waarbij de browser de resterende ruimte toedeelt aan de rij waarvoor de wildcard is gebruikt. Indien meerdere rijen van een wildcard zijn voorzien, dan wordt de ruimte gelijk verdeeld over deze rijen. Als voor een wildcard een waarde geplaatst wordt, dan bepaald deze de verhouding waarin de ruimte verdeeld wordt, bijvoorbeeld: "*,2*,*" levert een verdeling op van 25%, 50% en 25%.
De verschillende mogelijkheden kunnen door elkaar heen gebruikt worden, bijvoorbeeld: "waarde,waarde%,*".

Indien het ROWS attribuut niet is gebruikt, wordt uitgegaan van één rij met een hoogte van "100%".Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 4 april 2006