HTML beschrijving element EMBED


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het EMBED element worden de volgende attributen beschreven: ALIGN, HEIGHT, HSPACE, NAME, PLUGINSPAGE, SRC, TYPE, VSPACE en WIDTH.

De beschrijving van de attributen CLASS, ID, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een aantal attributen is gekoppeld aan een geïnstalleerde plug-in: AUTOPLAY, AUTOSTART, BGCOLOR, HIDDEN, LOOP, PLAY, QUALITY en VOLUME.

Het gebruik van het EMBED element wordt toegelicht in het onderdeel Objecten in de Handleiding HTML.


EMBED


HTML -
IE 3.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.0
Het EMBED element wordt gebruikt om multimedia objecten in te sluiten in een HTML-document. Het kan gaan om geluidsfragmenten met de extensie wav, au en mid, maar bijvoorbeeld ook om QuickTime filmpjes (mov), Shockwave Flash animaties (swf) en video clips (avi).

Voor de weergave van de genoemde objecten moet de browser beschikken over een voor het object bedoelde plug-in (voor de meeste browsers) of ActiveX control (voor alleen Microsoft Internet Explorer). Soms kunnen objecten weergegeven worden met behulp van een, via OLE (Object Linking and Embedding) aan het betreffende bestandsformaat gekoppeld, extern programma.

In oudere versies van Netscape Navigator is vaak alleen een plug-in voor geluidsfragmenten opgenomen: de LiveAudio of de Beatnik player. In nieuwere versies van Netscape Navigator en in Mozilla en Opera zijn standaard geen plug-ins opgenomen. Microsoft Internet Explorer maakt voor de weergave van multimedia objecten standaard gebruik van een ActiveX control: ActiveMovie in versie 3 en Windows Media Player in versie 4.0 en hoger. Een veel gebruikte plug-in voor de weergave van vrijwel alle multimedia objecten in alle bekende browsers is de QuickTime Player.

De opbouw is:

<EMBED ..></EMBED>

Naast attributen waarvan de ondersteuning afhangt van de browser, zijn er voor het EMBED element ook attributen welke specifiek zijn voor de geïnstalleerde plug-in.
Aan het EMBED element moet minimaal het SRC attribuut toegevoegd worden. Voor Netscape Navigator met versienummer lager dan 6.0 en voor Opera met versienummer lager dan 5.0 is het noodzakelijk de attributen HEIGHT en WIDTH te gebruiken. Voor Opera met versienummer lager dan 6.0 moet bovendien het TYPE attribuut opgenomen worden.
Sommige plug-ins starten direct met de weergave van het object. Wil je dat voorkomen, dan is het verstandig de attributen AUTOPLAY en AUTOSTART op te nemen met de waarde "false".

Netscape Navigator ondersteunt het EMBED element weliswaar al vanaf versie 1.1, maar uitsluitend voor de koppeling aan een extern programma. Plug-ins worden vanaf versie 2.0 ondersteund.

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 en latere versies ondersteunen geen plug-ins meer en kunnen daardoor objecten niet altijd meer weergeven. Om de weergave in deze browsers te verzekeren, moeten objecten daarom als ActiveX control ingesloten worden. Dat doe je met behulp van het OBJECT element. Aangezien niet alle browsers het OBJECT element en/of ActiveX controls (correct) ondersteunen, zul je voor multimedia objecten het OBJECT element voorlopig in combinatie met het EMBED element moeten gebruiken. Zie de toelichting op het opnemen van QuickTime filmpjes, Macromedia Flash animaties en geluidsfragmenten in het onderdeel Objecten.

Het EMBED element maakt geen deel uit van HTML 4.0.

DTD HTML 4.0: -
Beëindiging: niet verplicht
Inhoud: NOEMBED
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: HEIGHT, SRC en WIDTH
ALIGN


HTML -
IE 4.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
Met het ALIGN attribuut wordt bepaald hoe de omringende inhoud van het document uitgelijnd wordt ten opzichte van het object.
De opbouw is:

<EMBED ALIGN="waarde" ..></EMBED>

De waarde kan betrekking hebben op de verticale uitlijning, of op de horizontale uitlijning.

Mogelijke waarden voor de verticale uitlijning zijn:
  • top: de bovenkant van het grootste item op de regel (dat kan zowel een letter zijn als andere inline inhoud, bijvoorbeeld een afbeelding) wordt in lijn geplaatst met de bovenzijde van het object
  • middle: de basislijn van de regel wordt in lijn geplaatst met het midden van het object
  • bottom: de basislijn van de regel wordt in lijn geplaatst met de onderzijde van het object (dit is de standaardwaarde)
De volgende waarden maken geen deel uit van HTML 4.0, maar worden door sommige browsers wel ondersteund: texttop, absmiddle, baseline en absbottom. Zie voor een toelichting de beschrijving van het IMG element.

Als bij gebruik van één van de mogelijkheden voor de verticale uitlijning de na het object volgende inline inhoud langer is dan naast het object op één regel past, dan wordt de resterende inhoud op de volgende regel(s) onder het object geplaatst.

Mogelijke waarden voor de horizontale uitlijning zijn:
  • left: het object wordt op de eerste open ruimte aan de linker kantlijn geplaatst en de overige inhoud wordt langs de rechterzijde van het object uitgelijnd
  • right: het object wordt op de eerste open ruimte aan de rechter kantlijn geplaatst en de overige inhoud wordt links daarvan langs de linker kantlijn uitgelijnd
Bij het gebruik van de mogelijkheden voor de horizontale uitlijning worden naast het object zoveel regels geplaatst als de hoogte van het object toelaat. De volgende regels lopen ook onder het object door.
HEIGHT


HTML -
IE 3.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.0
Het HEIGHT attribuut bepaalt de hoogte op het scherm van het bedieningspaneel van de plug-in.
De opbouw is:

<EMBED HEIGHT="waarde" ..></EMBED>

De waarde is een getal dat de hoogte in pixels aangeeft, of een percentage dat de hoogte ten opzichte van de totale venster- of framehoogte vastlegt.

In Microsoft Internet Explorer 3 en hoger wordt het HEIGHT attribuut voor de ActiveMovie plug-in genegeerd en wordt altijd het standaardformaat aangehouden. Als Microsoft Internet Explorer gebruik maakt van het Windows Media Player control, wordt zonder HEIGHT attribuut het standaardformaat aangehouden (45 pixels hoog) en met HEIGHT attribuut de opgegeven waarde. Voor de QuickTime plug-in is in Microsoft Internet Explorer de standaardwaarde 0 pixels. Dat wil zeggen dat zonder het HEIGHT attribuut het bedieningspaneel niet wordt weergegeven.

In Netscape Navigator 3 en 4 is de standaardwaarde voor het HEIGHT attribuut 50 pixels, in Mozilla en Netscape Navigator 6.0 en hoger zelfs 200 pixels.
Mozilla ondersteunt geen percentage als waarde voor het HEIGHT attribuut en houdt in plaats ervan de waarde 0 pixels aan.

Opera met versienummer t/m 4 heeft als standaardwaarde 0 pixels en zonder het HEIGHT attribuut wordt het bedieningspaneel dus niet weergegeven. Opera 5.0 en hoger heeft als standaardwaarde 150 pixels.
Het bedieningspaneel van de LiveAudio plug-in heeft een vast formaat van 144 pixels breed en 60 pixels hoog. Om het bedieningspaneel geheel te kunnen zien, moet als waarde voor het HEIGHT attribuut dus minimaal "60" genomen worden. Wordt een grotere waarde genomen, dan wordt de extra ruimte in grijs weergegeven. Voor het bedieningspaneel van het Windows Media Player control kan in de hoogte in principe vrij een afmeting gekozen worden, maar een andere hoogte dan rond 45 pixels ziet er minder fraai uit. De aanpasbaarheid van het bedieningspaneel van de QuickTime plug-in hangt af van het type object. Bij geluidsobjecten is de hoogte altijd 15 pixels.
HSPACE


HTML -
IE -
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het HSPACE attribuut wordt de ruimte bepaald, welke links en rechts van het object wordt vrij gehouden. Door dit attribuut op te nemen, wordt voorkomen dat de overige inhoud van het document te dicht tegen het object geplaatst wordt.
De opbouw is:

<EMBED HSPACE="waarde" ..></EMBED>

De waarde is een getal dat de vrije ruimte in pixels aangeeft.
NAME


HTML -
IE -
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het NAME attribuut kan gebruikt worden om een naam aan het object te geven.
De opbouw is:

<EMBED NAME="naam" ..></EMBED>
PLUGINSPAGE


HTML -
IE 3.0
NN 3.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
Met het PLUGINSPAGE attribuut kan een verwijzing opgenomen worden naar een document, dat informatie bevat over hoe de gebruiker een ontbrekende plug-in kan verkrijgen en installeren.
De opbouw is:

<EMBED PLUGINSPAGE="URI" ..></EMBED>

Voor een toelichting op de URI zie het SRC attribuut.

Bij Netscape Navigator 3 en 4 en bij Opera 3.5 werkt het PLUGINSPAGE attribuut alleen als tevens het TYPE attribuut is opgenomen.
SRC


HTML -
IE 3.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.0
Met het SRC attribuut specificeert de locatie, waar het in te sluiten multimedia object zich bevindt.
De opbouw is:

<EMBED SRC="URI" ..></EMBED>

De URI (Uniform Resource Identifier) heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich het gevraagde geluidsfragment bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe het gevraagde geluidsfragment op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URI op te nemen. Als het gevraagde geluidsfragment zich op de lokale server bevindt, dan volstaat de volgende URI:

path
TYPE


HTML -
IE -
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
Het TYPE attribuut wordt gebruikt om het Internet Media (MIME) type van het object te definiëren. Het opnemen van het TYPE attribuut voorkomt dat de browser probeert niet ondersteunde objecten in te sluiten.
De opbouw is:

<EMBED TYPE="waarde" ..></EMBED>

Mogelijke waarden zijn onder andere "audio/wav", "audio/midi", "video/mpeg", "video/quicktime" en "application/x-shockwave-flash".

Opera 3.5 kan in sommige gevallen het object slechts weergeven als het TYPE attribuut is opgenomen. In andere gevallen wordt een object met een bekende extensie (bijvoorbeeld ".wav") toch weergeven, ook al heeft het TYPE attribuut een onjuiste waarde.
VSPACE


HTML -
IE -
NN (1.1)
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het VSPACE attribuut wordt de ruimte bepaald, welke boven en onder het object wordt vrij gehouden. Door dit attribuut op te nemen, wordt voorkomen dat de overige inhoud van het document te dicht tegen het object geplaatst wordt.
De opbouw is:

<EMBED VSPACE="waarde" ..></EMBED>

De waarde is een getal dat de vrije ruimte in pixels aangeeft.

Het VSPACE attribuut wordt niet ondersteund door Netscape Navigator 6, maar wel weer door Netscape Navigator 7.
WIDTH


HTML -
IE 3.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.0
Het WIDTH attribuut bepaalt de breedte op het scherm van het bedieningspaneel van de plug-in.
De opbouw is:

<EMBED WIDTH="waarde" ..></EMBED>

De waarde is een getal dat de breedte in pixels aangeeft, of een percentage dat de breedte ten opzichte van de totale venster- of framebreedte vastlegt.

In Microsoft Internet Explorer 3 en hoger wordt het WIDTH attribuut voor de ActiveMovie control genegeerd en wordt altijd het standaardformaat aangehouden. Als Microsoft Internet Explorer gebruik maakt van het Windows Media Player control, wordt zonder WIDTH attribuut het standaardformaat aangehouden (afhankelijk van de versie 275 of 285 pixels breed) en met WIDTH attribuut de opgegeven waarde. Voor de QuickTime plug-in is in Microsoft Internet Explorer de standaardwaarde 0 pixels. Dat wil zeggen dat zonder het WIDTH attribuut het bedieningspaneel niet wordt weergegeven.

In Netscape Navigator 3 en 4 is de standaardwaarde voor het WIDTH attribuut 50 pixels, in Mozilla en Netscape Navigator 6.0 en hoger 240 pixels.

Opera met versienummer t/m 4 heeft als standaardwaarde 0 pixels en zonder het WIDTH attribuut wordt het bedieningspaneel dus niet weergegeven. Opera 5.0 en hoger heeft als standaardwaarde 150 pixels.
Het bedieningspaneel van de LiveAudio plug-in heeft een vast formaat van 144 pixels breed en 60 pixels hoog. Om het bedieningspaneel geheel te kunnen zien, moet als waarde voor het WIDTH attribuut dus minimaal "144" genomen worden. Wordt een grotere waarde genomen, dan wordt de extra ruimte in grijs weergegeven. Voor het bedieningspaneel van het Windows Media Player control kan in de breedte vrij een afmeting gekozen worden. De aanpasbaarheid van het bedieningspaneel van de QuickTime plug-in hangt af van het type object. Bij geluidsobjecten is de breedte vrij.
BORDER

FRAMEBORDER

PALETTE

PLUGINURL

UNITS


In grijs weergegeven attributen zijn niet beschreven in deze handleiding.


Naast de attributen waarvan de ondersteuning afhangt van de browser, zijn er ook attributen welke specifiek zijn voor de geïnstalleerde plug-in of control. Enkele veel gebruikte attributen voor de LiveAudio, ActiveMovie, Windows Media Player, QuickTime Player en Macromedia Flash plug-ins of controls worden hierna beschreven. De ondersteuning van deze attributen door de verschillende browser(versie)s is niet gespecificeerd.


AUTOPLAY
Het AUTOPLAY attribuut bepaalt of een QuickTime filmpje direct bij het openen van het document afgespeeld moet worden, of pas als de gebruiker op de "play" knop drukt.
De opbouw is:

<EMBED AUTOPLAY="waarde" ..></EMBED>

Het AUTOPLAY attribuut wordt ondersteund door de QuickTime plug-in/control.
Mogelijke waarden zijn true of false.
AUTOSTART
Het AUTOSTART attribuut bepaalt of een geluidsfragment direct bij het openen van het document afgespeeld moet worden, of pas als de gebruiker op de "play" knop drukt.
De opbouw is:

<EMBED AUTOSTART="waarde" ..></EMBED>

Het AUTOSTART attribuut wordt ondersteund door de LiveAudio plug-in van Netscape Navigator en de ActiveMovie en Windows Media Player control van Microsoft Internet Explorer.
Mogelijke waarden zijn true of false.
BGCOLOR
Met het BGCOLOR attribuut wordt een achtergrondkleur vastgelegd. Deze kleur wordt bij QuickTime gebruikt voor dat deel van het door de attributen WIDTH en HEIGHT aangegeven oppervlakte, dat niet in beslag genomen wordt door het filmpje. Bij Macromedia Flash gaat het om de achtergrondkleur van de animatie zelf.
De opbouw is:

<EMBED BGCOLOR="waarde" ..></EMBED>

Het BGCOLOR attribuut wordt ondersteund door de QuickTime en Macromedia Flash plug-ins/controls.
Als waarde is mogelijke een RGB-waarde (dus geen kleurnaam).
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.
HIDDEN
Het HIDDEN attribuut bepaalt of het bedieningspaneel van de plug-in of control al dan niet moet worden weergegeven. Door het bedieningspaneel weg te laten kan een geluidsfragment op de achtergrond afgespeeld worden.
De opbouw is:

<EMBED HIDDEN="waarde" ..></EMBED>

Mogelijke waarden zijn true of false. De standaardwaarde is false.

Om het afspelen van het geluidsfragment automatisch te starten, moet gebruik gemaakt worden van de attributen AUTOPLAY en AUTOSTART met de waarde "true".
Het HIDDEN attribuut wordt ondersteund door de LiveAudio plug-in van Netscape Navigator en de ActiveMovie en Windows Media Player control van Microsoft Internet Explorer. De QuickTime plug-in (in ieder geval de laatste versie) verbergt niet alleen het bedieningspaneel, maar blokkeert tevens de geluidsweergave.
Als alternatief voor het HIDDEN attribuut kan ook de waarde van de attributen WIDTH en HEIGHT op "0" gezet worden.
LOOP
Het LOOP attribuut bepaalt hoe vaak bijvoorbeeld een geluidsfragment of een filmpje herhaald moet worden.
De opbouw is:

<EMBED LOOP="waarde" ..></EMBED>

Het LOOP attribuut wordt ondersteund door de LiveAudio plug-in van Netscape Navigator, de ActiveMovie en Windows Media Player control van Microsoft Internet Explorer en de QuickTime en Macromedia Flash plug-ins/controls.
Mogelijke waarden zijn true en false. De standaardwaarde is false, behalve voor Macromedia Flash plug-in/control waar hij true is. Door de QuickTime plug-in/control wordt ook de waarde palindrome ondersteund. Het filmpje wordt dan afwisselend voor- en achteruit afgespeeld.
PLAY
Het PLAY attribuut bepaalt of een Macromedia Flash animatie direct bij het openen van het document afgespeeld moet worden, of pas als de gebruiker op de "play" knop drukt.
De opbouw is:

<EMBED PLAY="waarde" ..></EMBED>

Het PLAY attribuut wordt ondersteund door de Macromedia Flash plug-in/control.
Mogelijke waarden zijn true of false. De standaardwaarde is true.
QUALITY
Met het QUALITY attribuut wordt de kwaliteit van de weergave van een Macromedia Flash animatie vastgelegd.
De opbouw is:

<EMBED QUALITY="waarde" ..></EMBED>

Het QUALITY attribuut wordt ondersteund door de Macromedia Flash plug-in/control.
Mogelijke waarden zijn: low, autolow, autohigh, medium, high en best.
VOLUME
Het VOLUME attribuut kan gebruikt worden om de geluidssterkte van een af te spelen geluidsfragment te definiëren.
De opbouw is:

<EMBED VOLUME="waarde" ..></EMBED>

Het VOLUME attribuut wordt ondersteund door de LiveAudio plug-in van Netscape Navigator en de QuickTime plug-in/control.
De waarde is een getal tussen "0" en "100". De standaardwaarde is "50".Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 20 maart 2008