HTML Speciale karakters


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie speciale karakters | Karakterreferenties | Overzicht karakters | Euro | Meta-informatie


Overzicht karakters

In HTML 2 is de standaard ISO 8859-1 als document karakterset gedefinieerd. ISO 8859-1 (ook wel Latin-1 genoemd) bevat 256 code-posities (0-255), waarvan 191 posities een zichtbaar karakter betreffen. Bij de overige 65 karakters (de posities 0-31 en 127-159) gaat het om controle tekens, welke een bepaalde actie tot gevolg hebben (bijvoorbeeld een horizontale tab) en in HTML geen betekenis hebben. De eerste 128 posities van ISO 8859-1 (0-127) komen overeen met het bekende ASCII karakterset.

In HTML 4 wordt gebruik gemaakt van het Universele Karakterset (Universal Character Set; UCS), welke gedefinieerd wordt in de internationale standaard ISO 10646. Het Universele Karakterset bevat duizenden karakters, die gebruikt worden in talen over de hele wereld. De code-posities 0-255 komen overeen met die van ISO 8859-1. In plaats van het UCS wordt ook vaak gesproken over Unicode. Dit is feitelijk een aparte standaard, maar wel geheel identiek aan UCS.

In het volgende overzicht worden voor de verschillende groepen code-posities uit de ISO 8859-1 en Unicode karaktersets enkele voorbeelden gegeven van de numerieke karakterreferenties en de karakter entiteitsreferenties en is tevens de ondersteuning door browsers vermeld. In aparte documenten is per groep een volledig overzicht opgenomen.

code-positie 000-031
Deze posities hebben geen betekenis in HTML.
code-positie 032-126
Deze posities bevatten hoofdletters, kleine letters en algemene tekens, die op een standaard toetsenbord te vinden zijn. De meeste hoeven niet gecodeerd te worden en kennen ook geen karakter entiteitsreferenties. Een uitzondering vormen een viertal tekens, die een bijzondere betekenis hebben in HTML en daarom niet ongecodeerd weergegeven mogen worden:

" dubbel aanhalingsteken " "
& ampersand & &
< kleiner dan &#60; &lt;
> groter dan &#62; &gt;

Alle posities worden ondersteund door alle versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator en Opera.

Een compleet overzicht is opgenomen in een aparte tabel.

code-positie 127-159
Deze posities hebben geen betekenis in HTML.
code-positie 160-191
Deze posities bevatten speciale symbolen, die alleen gecodeerd weergegeven mogen worden. Enkele voorbeelden:

  niet afbrekende spatie &#160; &nbsp;
© copyrightteken &#169; &copy;
­ zacht koppelteken (wordt alleen weergegeven als een woord door afbreken wordt gesplitst) &#173; &shy;
° graadteken &#176; &deg;
² 2 in superscript &#178; &sup2;
³ 3 in superscript &#179; &sup3;
¹ 1 in superscript &#185; &sup1;
¼ een kwart &#188; &frac14;
½ een half &#189; &frac12;
¾ drie kwart &#190; &frac34;

De numerieke karakterreferenties worden vrijwel allemaal ondersteund door alle versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator en Opera. De karakter entiteitsreferenties worden in Microsoft Internet Explorer en Netscape Navigator in de meeste gevallen pas ondersteund vanaf versie 3.

Een compleet overzicht is opgenomen in een aparte tabel.

code-positie 192-255
Deze posities bevatten vooral hoofd- en kleine letters met diverse accenten. Enkele voorbeelden:

à a accent grave &#224; &agrave;
á a accent acute &#225; &aacute;
è e accent grave &#232; &egrave;
é e accent acute &#233; &eacute;
ê e accent circumflex &#234; &ecirc;
ë e met umlaut &#235; &euml;
ï i met umlaut &#239; &iuml;
ó o accent acute &#243; &oacute;
ö o met umlaut &#246; &ouml;
ü u met umlaut &#252; &uuml;
× teken voor vermenigvuldigen &#215; &times;
÷ teken voor delen &#247; &divide;

De numerieke karakterreferenties worden allemaal ondersteund door alle versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator en Opera. Hetzelfde geldt voor de karakter entiteitsreferenties, met uitzondering van de tekens voor vermenigvuldigen en delen, die in Microsoft Internet Explorer en Netscape Navigator pas ondersteund worden vanaf versie 3.

Een compleet overzicht is opgenomen in een aparte tabel.

overige code-posities
De code posities boven 255 zijn in HTML 4 onderverdeeld in de volgende groepen:
De ondersteuning door browsers is nogal wisselend en beperkt zich zeker bij Netscape Navigator en Opera vooral tot de laatste versie. Of een bepaald karakter kan worden weergegeven hangt er daarnaast vanaf of de versie van het door de bezoeker gebruikte lettertype het karakter bevat. De ondersteuning voor de afzonderlijke code posities is in het overzicht van de hiervoor genoemde groepen opgenomen.


Vervolg: EuroInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 mei 2013