HTML Introductie in HTML


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: HTML | Elementen en attributen | Opbouw HTML-document | Extra mogelijkheden | HTML-document maken en controleren


Opbouw HTML-document

Een HTML-document bestaat uit twee delen: de head en de body.

De head wordt gedefinieerd met het HEAD element en bevat informatie, die betrekking heeft op het document, maar niet in het documentvenster wordt weergegeven. De informatie kan bijvoorbeeld instructies aan de browser bevatten over hoe het document verwerkt of weergegeven moet worden.

In de head van elk document moet in ieder geval het TITLE element worden opgenomen. Hiermee wordt een titel vastgelegd, welke in de meeste browsers te zien is in de titelbalk van het venster.

Een uitgebreide beschrijving van de in de head op te nemen informatie is te vinden in het onderdeel Structuur document.

De body wordt gedefinieerd met het BODY element en bevat de feitelijk inhoud van het document.

Het HTML element markeert het begin en einde van een HTML-document en geeft aan dat het document HTML-code bevat.

Met de genoemde elementen heeft het HTML-document de volgende opbouw:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Dit is mijn eerste homepage</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>

Binnen het BODY element kun je ondermeer koppen, paragrafen, horizontale lijnen, afbeeldingen en hyperlinks opnemen.

Koppen maak je met het Hx element. De "x" vervang je door een getal tussen 1 en 6. Hoe lager het getal, hoe groter de kop. Voor de belangrijkste kop gebruik je dus H1:

<H1>De belangrijkste kop</H1>

Gewone tekst neem je op met het P element. Voor een horizontale lijn gebruik je het HR element. Voorbeeld van deze elementen zijn hiervoor reeds gegeven.

De elementen Hx, P en HR zijn elementen, die ervoor bedoeld zijn de inhoud van een document op een voor een bezoeker begrijpelijke wijze te structureren. Dit soort elementen wordt altijd voorafgegaan en gevolgd door de overgang naar een nieuwe regel en vaak ook door een blanco regel.

Als je een afbeelding wilt opnemen, maak je gebruik van het IMG element. Aan het IMG element voeg je minimaal de attributen SRC en ALT toe. Het SRC attribuut bepaalt welke afbeelding moet worden geladen. Met het ALT attribuut geef je als alternatief een omschrijving op, voor als de browser geen afbeeldingen weergeeft. Het is verstandig ook altijd de attributen WIDTH en HEIGHT te gebruiken om de afmetingen van de afbeelding vast te leggen. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in het onderdeel Afbeeldingen en image maps.

<P><IMG SRC="gezicht.gif" WIDTH="105" HEIGHT="125" ALT="Gezicht"></P>

Een hyperlink is een verbinding met een ander document, of een ander type bestand. Je maakt een hyperlink met het A element. Het HREF attribuut definieert op welke locatie het document of bestand zich bevindt. Een hyperlink naar een document in dezelfde directory op dezelfde server ziet er als volgt uit:

<P>Een <A HREF="hyperlinks.html">hyperlink</A> is ...</P>

Een hyperlink naar een site op een andere server heeft bijvoorbeeld de volgende opbouw:

<P>Bezoek de <A HREF="http://www.handleidinghtml.nl">Handleiding HTML</A></P>

Met de attributen van het BODY element kun je de basisweergave van een document bepalen. Met het BGCOLOR attribuut definieer je welke achtergrondkleur er voor het document gebruikt moet worden, met het TEXT attribuut doe je hetzelfde voor de kleur van de tekst. Met de attributen LINK, VLINK en ALINK bepaal je de kleur van achtereenvolgens een link die nog niet bezocht is, een link die al wel bezocht is en een link op het moment dat deze wordt geselecteerd door de gebruiker. Het BACKGROUND attribuut tenslotte kun je gebruiken om aangeven, dat een afbeelding als achtergrond voor het document gebruikt moet worden.

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#FF0000" ALINK="#FF0000">

</BODY>

Plaatselijk kun je de weergave van stukjes tekst binnen bijvoorbeeld een kop of paragraaf bepalen met de elementen voor tekstopmaak, zoals B voor vet en I voor cursief. Ze worden beschreven in het onderdeel Weergave tekst.

<P>Tekst kun je ook in <B>vet</B> of <I>cursief</I> weergeven.</P>

In de tekst van een HTML-document mag je een aantal (speciale) tekens niet zomaar gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor accenten en trema's, maar ook voor tekens die in HTML een speciale betekenis hebben zoals het begin (<) of het eind (>) van de activering of beëindiging van een element, de ampersand (&) en dubbele aanhalingstekens ("). In plaats van deze tekens moet speciale code gebruikt worden. Ter illustratie voor enkele tekens de code:

é - &eacute;
à - &agrave;
ï - &iuml;
" - &quot;

Voor een uitgebreid overzicht zie het onderdeel Speciale karakters.


Vervolg: Extra mogelijkhedenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005