HTML Weergave tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie weergave tekst | Fysieke tekstopmaak-elementen | Logische tekstopmaak-elementen | Lettertypen | Basislettertype | Het gebruik van stijlen | Afkortingen | Revisie-informatie | Citeren | Woordafbreken | Tekst bij elkaar houden

Gerelateerde elementen: ABBR | ACRONYM | B | BASEFONT | BIG | BLINK | CITE | CODE | DEL | DFN | EM | FONT | I | INS | KBD | NOBR | Q | S | SAMP | SMALL | STRIKE | STRONG | SUB | SUP | TT | U | VAR


Lettertypen

De grootte van de tekst (meestal korte stukjes, soms zelfs een enkel woord of een enkele letter) kan bepaald worden met behulp van het SIZE attribuut van het FONT element. Als waarde van het SIZE attribuut kan een getal van 1 t/m 7 gebruikt worden om de absolute lettergrootte vast te leggen, of een getal gecombineerd met een "+" of een "-" om de grootte van de letters in ten opzichte van de standaard lettergrootte te bepalen.

<P>De absolute lettergrootte is <FONT size="1">SIZE="1"</FONT> <FONT size="2">SIZE="2"</FONT> ..</P>

In de browser zie je:

De absolute lettergrootte is SIZE="1" SIZE="2" SIZE="3" SIZE="4" SIZE="5" SIZE="6" SIZE="7"

<P>De grootte .. lettergrootte: <FONT SIZE="-2">SIZE="-2"</FONT> <FONT SIZE="-1">SIZE="-1"</FONT> ..</P>

In de browser zie je:

De grootte kan ook opgegeven worden in verhouding tot de standaard lettergrootte: SIZE="-2" SIZE="-1" SIZE="+1" SIZE="+2" SIZE="+3" SIZE="+4"

Houd er rekening mee, dat bij sommige browsers de gebruiker de weergave van de, via het SIZE attribuut gedefinieerde, lettergrootte kan uitzetten. Om de structuur van je document helder te houden, kun je voor koppen daarom het beste altijd een Hx element gebruiken.


Het FACE attribuut van het FONT element bepaalt het lettertype dat gebruikt wordt voor de tekst. De waarde van het FACE attribuut is de naam van één lettertype, of meerdere lettertypen gescheiden door een komma. Een tweede lettertype wordt gebruikt, als het eerste niet aanwezig is op het systeem van de gebruiker. Als geen van de opgegeven lettertypen is geïnstalleerd, wordt het standaard lettertype van de browser gebruikt.

<FONT SIZE="5" FACE="Garamond,Times New Roman">Afhankelijk .. van de browser.</FONT>.

In de browser zie je:

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de opgegeven lettertypen, wordt deze tekst weergegeven in Garamond, Times New Roman, of het standaard lettertype van de browser.


Het COLOR attribuut van het FONT element bepaalt de kleur van de tekst.

<FONT SIZE="6" COLOR="#FF0000" FACE="Courier New">Deze tekst wordt weergegeven in rood.</FONT>.

In de browser zie je:

Deze tekst wordt weergegeven in rood.

Het spreekt voor zich dat je bij het gebruik van het COLOR attribuut rekening houdt met de achtergrondkleur, welke je via het BGCOLOR attribuut van het BODY element hebt gedefinieerd. Daarmee heb je echter nog niet gewaarborgd dat de weergave in alle gevallen goed is. Veel browsers hebben de mogelijkheid in te stellen dat uitsluitend de door de gebruiker zelf opgegeven kleuren gebruikt mogen worden (dat is bijvoorbeeld van belang als de gebruiker een verminderd gezichtsvermogen heeft). Niet elke browser doet dat echter op een correcte manier. Bij Microsoft Internet Explorer vanaf versie 4.0, Netscape Navigator vanaf versie 6.0, Mozilla, Firefox en Opera vanaf versie 2.1 geldt de keuze van de gebruiker voor alle kleuren. Bij Netscape Navigator t/m versie 4 echter hebben de kleuren van de gebruiker alleen prioriteit over de via het BODY element gedefinieerde kleuren. Een door de auteur via het COLOR attribuut vastgelegde kleur wordt niet gewijzigd in de kleur van de gebruiker. Dat kan als resultaat hebben dat de tekst waarvoor het COLOR attribuut is gebruikt, moeilijk of niet leesbaar wordt.

Rechtsboven is de weergave door de browser te zien en linksboven een schermafdruk van de bedoelde weergave. Daaronder de weergave wanneer de browser de gebruikerskleuren moet weergeven.

Voorbeeld gebruik lettertypen
Voorbeeld gebruik lettertypen Weergave met gebruikerskleuren (zwart voor de tekst en wit voor de achtergrond) door Microsoft Internet Explorer 4 en hoger, Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla, Firefox en Opera 2.1 en hoger
Voorbeeld gebruik lettertypen Weergave met gebruikerskleuren (zwart voor de tekst en wit voor de achtergrond) door Netscape Navigator t/m versie 4

Het gebruik van Netscape Navigator 4 of lager is inmiddels tamelijk beperkt. Wanneer je het desondanks belangrijk vindt dat de weergave ook in deze browser correct is, dan is het verstandig in ieder geval een kleur voor de tekst te kiezen die de minste kans op problemen heeft. Omdat de meeste gebruikers als standaard waarschijnlijk een lichte achtergrond toepassen (wit, licht grijs, geel), zal dat het beste een donkere kleur kunnen zijn.


Het FONT element kan ook gecombineerd gebruikt worden met de fysieke tekstopmaak-elementen, bijvoorbeeld om de tekst vet, cursief of onderstreept weer te geven.

<P><FONT SIZE="+1" COLOR="red">De tekst .. kan ook <B>vet</B>, <I>cursief</I> of <U>onderstreept</U> weergegeven worden.</FONT></P>

In de browser zie je:

De tekst ingesloten door het FONT element kan ook vet, cursief of onderstreept weergegeven worden.

Het FONT element is een inline element en mag slechts andere inline elementen bevatten (zoals in het voorbeeld hiervoor B, I en U). Het FONT element kan dus niet gebruikt worden om in één keer de kenmerken van de tekst in een heel document of bijvoorbeeld een tabel vast te leggen.


Vervolg: BasislettertypeInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006