CSS beschrijving eigenschap border-style


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Randen | CSS eigenschappen | Begin


border-style


CSS 1
IE 4.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De border-style eigenschap bepaalt in één keer de stijl van alle randen van een element.

Waarden: [none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset]{1,4} | inherit
Beginwaarde: wordt bepaald door de afzonderlijke eigenschappen border-top-style, border-right-style, border-bottom-style en border-left-style
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual

De eigenschap is een verkorte weergave van de eigenschappen border-top-style, border-right-style, border-bottom-style en border-left-style.

Er kunnen één, twee, drie of vier waarden worden opgenomen. Wanneer één waarde wordt opgenomen, dan geldt deze voor alle vier randen. Wanneer twee waarden zijn opgenomen, dan geldt de eerste voor de boven- en onderrand en de tweede voor de rechter- en linkerrand. Wanneer drie waarden zijn opgenomen, dan geldt de eerste waarde voor de bovenrand, de tweede waarde voor zowel de rechter- als de linkerrand en de derde waarde voor de onderrand. Wanneer vier waarden zijn opgenomen, dan geldt als volgorde boven, rechts, onder en links.
Het voorgaande geldt niet voor de waarde inherit, die betrekking heeft op alle vier randen en slechts één keer mag worden opgenomen en bovendien niet in combinatie met andere waarden.

De waarden dotted, dashed, solid en double zorgen voor een vlakke rand. De kleur van de rand wordt bepaald door de border-color eigenschap, of bij het ontbreken daarvan door de voor het element geldende waarde van de color eigenschap.

Bij de waarden groove, ridge, inset en outset hebben de randen lichte en donkere delen en geven daardoor een 3-D effect. Het lichte deel is over het algemeen lichter en het donkere deel donkerder dan de kleur die is bepaald door de border-color eigenschap, of bij het ontbreken daarvan door de voor het element geldende waarde van de color eigenschap. Welke kleuren precies gebruikt worden voor de lichte en donkere delen hangt af van de browser.

Voorbeelden:

border-style: solid;

border-style: dashed none;

border-style: dashed dotted solid;
none
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Er wordt geen rand weergegeven, ook niet als de border-width eigenschap voor het element is gebruikt met een andere waarde dan "0".
hidden
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde hidden heeft dezelfde betekenis als none, behalve wanneer er in een tabel met samenvallende tabelranden sprake is van conflicten tussen de stijlen van de verschillende tabelelementen.
dotted
CSS: 1 IE: 5.5 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De rand is een enkele vlakke lijn bestaande uit punten.
dashed
CSS: 1 IE: 5.5 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De rand is een enkele vlakke lijn bestaande uit streepjes.
solid
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De rand is een enkele doorgaande vlakke lijn.
double
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De rand is een dubbele doorgaande vlakke lijn.
De waarde die is opgegeven via de border-width eigenschap heeft betrekking op de som van de twee lijnen en de tussenruimte.
groove
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De rand heeft in de lengterichting een lichter en een donkerder deel en lijkt in de achtergrond gesneden te zijn.
ridge
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De rand heeft in de lengterichting een lichter en een donkerder deel (precies omgedraaid als bij de waarde groove) en lijkt uit de achtergrond te komen.
inset
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De rand suggereert dat het element in de achtergrond is opgenomen.
outset
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De rand suggereert dat het element uit de achtergrond komt.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 4.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor inline elementen (maar wel voor het IMG element).
- Wanneer bij een ongeordende lijst de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of LI, dan wordt de linkerrand op de gebruikelijke positie van de markering geplaatst en schuiven de markering en de linkerkant van de inhoud van het LI element naar rechts.
- Wanneer bij een geordende lijst de eigenschap is opgenomen voor de elementen OL of LI, dan wordt de linkerrand bovenop de markering geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 5.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor inline elementen (maar wel voor het IMG element).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 5.5
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Netscape Navigator 4.x
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor inline elementen, dan worden deze behandeld als elementen op blokniveau.
- De rand wordt niet om het hele rechthoekige oppervlak van een element op blokniveau (zoals P, BLOCKQUOTE, Hx en FORM) weergegeven, maar alleen om de inhoud.
- Wanneer er meer dan één waarde wordt opgenomen, dan wordt voor alle randen de waarde outset aangehouden.
- De waarde none maakt de rand slechts onzichtbaar. Als gelijktijdig een breedte voor de rand is vastgelegd (bijvoorbeeld met de border-width eigenschap), dan neemt de rand de opgegeven ruimte toch in beslag.
- Wanneer de border-style eigenschap niet is opgenomen, maar wel een breedte voor de rand is vastgelegd (bijvoorbeeld met de border-width eigenschap), dan wordt de rand toch weergegeven. In plaats van de beginwaarde none wordt de waarde solid aangehouden.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund. In plaats van deze te negeren, wordt echter de waarde outset aangehouden.
- De waarde hidden wordt niet ondersteund. In plaats van deze te negeren, wordt echter de waarde outset aangehouden.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE, TD, TH en CAPTION.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand weergegeven op de plaats waar normaal de inhoud van het LI element begint. De linkerzijde van het LI element verplaatst daarbij naar rechts. De markering schuift binnen de rechthoekige ruimte waarin de inhoud van het LI element staat (zoals bij de waarde inside van de list-style-position eigenschap) en is bovendien in alle gevallen een klein symbool, ongeacht de waarde van de list-style-type eigenschap.
- Het opnemen van de eigenschap voor verschillende elementen voor lijsten (LI, DT of DD), formulieren (SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA), afbeeldingen (IMG) en hyperlinks (A) heeft vaak dramatische gevolgen. Soms (bij LI, DT, DD, INPUT en IMG) wordt de rand niet aangehouden voor het element zelf, maar wordt erboven of eronder een kleine lege box geplaatst met de opgegeven rand. In andere gevallen (bij SELECT, OPTION, TEXTAREA en A) verliest het element zijn functie (en is het niet meer mogelijk er een optie uit de lijst te selecteren, tekst in te voeren, of naar het volgende document te gaan).
- Wanneer de eigenschap met de waarde none wordt opgenomen voor een in een hyperlink opgenomen IMG element, dan is het resultaat niet dat de rand om een afbeelding achterwege blijft.
Netscape Navigator 7.0 en hoger  |  Mozilla  |  Firefox
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het SELECT element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
Opera 3.5/3.6
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de waarde dashed aangehouden.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE, TD, TH en CAPTION.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
Opera 4.0
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de beginwaarde none aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het CAPTION element, dan bestaat de kans dat het bijschrift over de rechterrand heen loopt (de box van het bijschrift krijgt de breedte van de tabel, ook al is voor het langste woord meer ruimte nodig).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
Opera 5.0
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de beginwaarde none aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Opera 5.1 t/m 6.0
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de beginwaarde none aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Opera 7.0/7.1
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de beginwaarde none aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het CAPTION element, dan bestaat de kans dat het bijschrift over de rechterrand heen loopt (de box van het bijschrift krijgt de breedte van de tabel, ook al is voor het langste woord meer ruimte nodig).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
- De browser heeft grote problemen met de weergave van randen voor het IFRAME element.
Opera 7.2
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de beginwaarde none aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- Als de eigenschap is opgenomen voor een element op blokniveau dat standaard een margin boven het element heeft (zoals P, BLOCKQUOTE, Hx, UL, OL, DL en FORM), dan wordt deze margin ook weergegeven als het element het eerste element in de body van het document is.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het CAPTION element, dan bestaat de kans dat het bijschrift over de rechterrand heen loopt (de box van het bijschrift krijgt de breedte van de tabel, ook al is voor het langste woord meer ruimte nodig).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
- Wanneer voor de rand om een IFRAME element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
Opera 7.5
- Als de eigenschap is opgenomen voor een element op blokniveau dat standaard een margin boven het element heeft (zoals P, BLOCKQUOTE, Hx, UL, OL, DL en FORM), dan wordt deze margin ook weergegeven als het element het eerste element in de body van het document is.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het CAPTION element, dan bestaat de kans dat het bijschrift over de rechterrand heen loopt (de box van het bijschrift krijgt de breedte van de tabel, ook al is voor het langste woord meer ruimte nodig).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.
- Wanneer voor de rand om een IFRAME element geen kleur is gedefinieerd, dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden maar grijs.Legenda | Voorbeelden | Randen | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005